Traduceri

Cod act: 62002J0429

 • Titlu original:
  Judgment of the Court (Grand Chamber) of 13 July 2004. Bacardi France SAS, formerly Bacardi-Martini SAS v Télévision française 1 SA (TF1), Groupe Jean-Claude Darmon SA and Girosport SARL. Reference for a preliminary ruling: Cour de cassation - France. Article 59 of the EC Treaty (now, after amendment, Article 49 EC) - Directive 89/552/CEE - Television without frontiers - Television broadcasting - Advertising - National measure prohibiting television advertising for alcoholic drinks marketed in that Member State, in the case of indirect television advertising arising from the appearance on screen of hoardings visible during the transmission of sporting events - "Loi Evin'. Case C-429/02
  Titlu tradus:
  HOTĂRÂREA CURŢII (Marea Cameră) din 13 iulie 2004 Bacardi France SAS împotriva Télévision française 1 SA (TF1) şi alţii [cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Cour de cassation (Franţa)] „Articolul 59 din Tratatul CE (devenit, după modificare, articolul 49 CE) – Directiva 89/552/CEE – Televiziune fără frontiere – Televiziune – Publicitate – Măsură naţională care interzice publicitatea televizată pentru băuturile alcoolice comercializate în acest stat, în măsura în care este vizată publicitatea televizată indirectă care rezultă din apariţia pe ecran a unor panouri care sunt vizibile în momentul retransmiterii anumitor manifestări sportive – Legea «Evin»” Cauza C-429/02
  Status: Revizie lingvistica

Cod act: 62003J0173

 • Titlu original:
  Judgment of the Court (Grand Chamber) of 13 June 2006. Traghetti del Mediterraneo SpA v Repubblica italiana. Reference for a preliminary ruling: Tribunale di Genova - Italy. Non-contractual liability of Member States - Damage caused to individuals by infringements of Community law attributable to a national court adjudicating at last instance - National legislation limiting State liability to cases of intentional fault and serious misconduct on the part of the court - Liability excluded in connection with the interpretation of provisions of law or assessment of facts or evidence in the exercise of judicial functions. Case C-173/03
  Titlu tradus:
  Hotărârea Curţii (Marea Cameră) din 13 iunie 2006 Traghetti del Mediterraneo SpA împotriva Repubblica italiana Cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, introdusă de Tribunale di Genova Răspunderea extracontractuală a statelor membre – Prejudicii cauzate persoanelor de drept privat de încălcările dreptului comunitar, imputabile unei instanţe naţionale de ultim grad de jurisdicţie – Limitarea, de către organul legislativ naţional, a răspunderii statului la cazurile de dol şi de culpă gravă din partea instanţei – Excluderea oricărei răspunderi legate de interpretarea normelor de drept şi de apreciere a elementelor de fapt şi a probelor din cadrul exercitării activităţii jurisdicţionale Cauza C-173/03
  Status: Mixt

Cod act: 62003J0176

 • Titlu original:
  Judgment of the Court (Grand Chamber) of 13 September 2005. Commission of the European Communities v Council of the European Union. Action for annulment - Articles 29 EU, 31(e) EU, 34 EU and 47 EU - Framework Decision 2003/80/JHA - Protection of the environment - Criminal penalties - Community competence - Legal basis - Article 175 EC. Case C-176/03
  Titlu tradus:
  HOTĂRÂREA CURŢII (Marea Cameră) din 13 septembrie 2005* Comisia Comunităţilor Europene împotriva Consiliului Uniunii Europene „Acţiune în anulare – Articolul 29, articolul 31 litera (e), articolul 34 şi articolul 47 din Tratatul UE – Decizia-cadru 2003/80/JAI – Protecţia mediului – Sancţiuni penale – Competenţa Comunităţii – Temei juridic – Articolul 175 din Tratatul CE” Cauza C-176/03
  Status: Mixt

Cod act: 62002J0309

 • Titlu original:
  Judgment of the Court (Grand Chamber) of 14 December 2004. Radlberger Getränkegesellschaft mbH & Co. and S. Spitz KG v Land Baden-Württemberg. Reference for a preliminary ruling: Verwaltungsgericht Stuttgart - Germany. Environment - Free movement of goods - Packaging and packaging waste - Directive 94/62/EC - Deposit and return obligations for non-reusable packaging that depend on the overall percentage of reusable packaging. C-309/02
  Titlu tradus:
  Hotărârea Curţii (Marea Cameră) din 14 decembrie 2004. Radlberger Getränkegesellschaft mbH & Co. şi S. Spitz KG împotriva Land Baden-Württemberg. Cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Verwaltungsgericht Stuttgart - Germania. Mediu - Libera circulaţie a mărfurilor - Ambalaje şi deşeuri de ambalaje - Directiva 94/62/CE - Obligaţii de garantare şi de returnare pentru ambalajele de unică folosinţă în funcţie de procentul global de ambalaje refolosibile. Cauza C-309/02
  Status: Revizie lingvistica

Cod act: 62003J0209

 • Titlu original:
  Judgment of the Court (Grand Chamber) of 15 March 2005. The Queen, on the application of Dany Bidar v London Borough of Ealing and Secretary of State for Education and Skills. Reference for a preliminary ruling: High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) - United Kingdom. Citizenship of the Union - Articles 12 EC and 18 EC - Assistance for students in the form of subsidised loans - Provision limiting the grant of such loans to students settled in national territory. Case C-209/03
  Titlu tradus:
  HOTĂRÂREA CURŢII (Marea Cameră) din 15 martie 2005 The Queen, la cererea formulată de Dany Bidar împotriva London Borough of Ealing şi Secretary of State for Education and Skills [cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division, (Administrative Court)] „Cetăţenia în cadrul Uniunii – Articolele 12 şi 18 din Tratatul CE – Ajutor acordat studenţilor sub forma unui împrumut subvenţionat – Dispoziţie care limitează acordarea unui asemenea împrumut studenţilor stabiliţi pe teritoriul naţional” Cauza C-209/03
  Status: Mixt

Cod act: 62003J0105

 • Titlu original:
  Judgment of the Court (Grand Chamber) of 16 June 2005. Criminal proceedings against Maria Pupino. Reference for a preliminary ruling: Tribunale di Firenze - Italy. Police and judicial cooperation in criminal matters - Articles 34 EU and 35 EU - Framework Decision 2001/220/JHA - Standing of victims in criminal proceedings - Protection of vulnerable persons - Hearing of minors as witnesses - Effects of a framework decision. Case C-105/03
  Titlu tradus:
  HOTĂRÂREA CURŢII (Marea Cameră) din 16 iunie 2005 Procedură penală împotriva Mariei Pupino (Cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de judecătorul delegat cu efectuarea anchetelor preliminare a Tribunale di Firenze - Italia) „Cooperarea poliţienească şi judiciară în materie penală – Articolele 34 UE şi 35 UE – Decizia-cadru 2001/220/JAI – Statutul victimelor în cadrul procedurilor penale – Protecţia persoanelor vulnerabile – Audierea minorilor în calitate de martori – Efectele unei decizii-cadru” Cauza C-105/03
  Status: Mixt

Cod act: 62004J0372

 • Titlu original:
  Judgment of the Court (Grand Chamber) of 16 May 2006. The Queen, on the application of Yvonne Watts v Bedford Primary Care Trust and Secretary of State for Health. Reference for a preliminary ruling: Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) - United Kingdom. Social security - National health system funded by the State - Medical expenses incurred in another Member State - Articles 48 EC to 50 EC and 152(5) EC - Article 22 of Regulation (EEC) No 1408/71. Case C-372/04.
  Titlu tradus:
  HOTĂRÂREA CURŢII (Marea Cameră) 16 mai 2006 The Queen, la cererea: Yvonne Watts împotriva Bedford Primary Care Trust şi Secretary of State for Health [cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare formulată de Court of Appeal (England & Wales), (Civil Division) (Regatul Unit)] „Securitate socială – Sistem naţional de sănătate finanţat de stat – Cheltuieli medicale efectuate în alt stat membru – Articolele 48 CE-50 CE şi articolul 152 alineatul (5) CE – Articolul 22 din Regulamentul (CEE) nr. 1408/71” Cauza C-372/04
  Status: Mixt

Cod act: 62004J0506

 • Titlu original:
  Judgment of the Court (Grand Chamber) of 19 September 2006. Graham J. Wilson v Ordre des avocats du barreau de Luxembourg. Reference for a preliminary ruling: Cour administrative - Luxembourg. Freedom of establishment - Directive 98/5/EC - Practice of the profession of lawyer on a permanent basis in a Member State other than that in which the qualification was obtained - Conditions for registration with the competent authority in the host Member State - Prior examination of knowledge of the languages of the host Member State - Remedy before a court or tribunal in accordance with domestic law. Case C-506/04
  Titlu tradus:
  HOTĂRÂREA CURŢII (Marea Cameră) din 19 septembrie 2006 Graham J. Wilson împotriva Ordre des avocats au barreau de Luxembourg (cerere pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare, introdusă de Cour administrative) „Libertatea de stabilire –– Directiva 98/5/CE –– Exercitarea cu caracter permanent a profesiei de avocat într-un stat membru, altul decât cel în care a fost obţinută calificarea –– Condiţii de înregistrare la autoritatea competentă din statul membru gazdă –– Verificarea în prealabil a nivelului de cunoaştere al limbilor statului membru gazdă –– Căi de atac în drept intern” Cauza C-506/04
  Status: Mixt

Cod act: 62004J0392

 • Titlu original:
  Judgment of the Court (Grand Chamber) of 19 September 2006. i-21 Germany GmbH (C-392/04) and Arcor AG & Co. KG (C-422/04) v Bundesrepublik Deutschland. Reference for a preliminary ruling: Bundesverwaltungsgericht - Germany. Telecommunication services - Directive 97/13/EC - Article 11(1) - Fees and charges for individual licences - Article 10 EC - Primacy of Community law - Legal certainty - Final administrative decision." Joined cases C-392/04 and C-422/04
  Titlu tradus:
  HOTÃRÂREA CURŢII (Marea Camerã) din 19 septembrie 2006* i-21 Germany GmbH şi Arcor AG & Co. KG, fostă ISIS Multimedia Net GmbH & Co. KG împotriva Bundesrepublik Deutschland (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Bundesverwaltungsgericht) „Servicii de telecomunicaţii - Directiva 97/13/CE - Articolul 11 alineatul (1) - Taxe şi redevenţe aplicabile licenţelor individuale - Articolul 10 CE – Supremaţia dreptului comunitar – Certitudine juridică – Decizie administrativă definitivă”
  Status: Mixt

Cod act: 62004J0217

 • Titlu original:
  Judgment of the Court (Grand Chamber) of 2 May 2006. United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland v European Parliament and Council of the European Union. Regulation (EC) No 460/2004 - European Network and Information Security Agency - Choice of legal basis. C-217/04
  Titlu tradus:
  Hotărârea Curţii (Marea Cameră) din 2 mai 2006. Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord împotriva Parlamentului European şi Consiliului Uniunii Europene. Regulamentul (CE) nr. 460/2004 - Agenţia Europeană pentru Securitatea Reţelelor Informatice şi a Datelor - Alegerea temeiului juridic. C-217/04
  Status: Revizie lingvistica