Traduceri

Cod act: 61984J0295

 • Titlu original:
  Judgment of the Court (Fourth Chamber) of 27 November 1985. SA Rousseau Wilmot v Caisse de compensation de l'Organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce (Organic). Reference for a preliminary ruling: Cour d'appel de Douai - France. National levies based on turnover. Case 295/84.
  Titlu tradus:
  HOTĂRÂREA CURŢII (Camera a patra) din 27 noiembrie 1985? SA Rousseau Wilmot împotriva Caisse de compensation de l'Organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce (Organic) (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Cour d'appel din Douai) „Taxele naţionale calculate pentru valoarea cifrei de afaceri” Cauza 295/84
  Status: Mixt

Cod act: 61984J0249

 • Titlu original:
  Judgment of the Court (Fourth Chamber) of 3 October 1985. Ministere public and Ministry of Finance v Venceslas Profant. Reference for a preliminary ruling: Cour d'appel de Bruxelles - Belgium. Value-added tax on imports - Application to private car. Case 249/84.
  Titlu tradus:
  Hotărârea Curţii (Camera a patra) din 3 octombrie 1985. Ministere public şi ministere des Finances împotriva Venceslas Profant. Cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Cour d'appel din Bruxelles - Belgia. TVA la import – Modul de aplicare în cazul automobilelor private. Cauza 249/84.
  Status: Mixt

Cod act: 61983J0129

 • Titlu original:
  Judgment of the Court (Fourth Chamber) of 7 June 1984. Siegfried Zelger v Sebastiano Salinitri. Reference for a preliminary ruling: Oberlandesgericht München - Germany. Brussels Convention: Article 21, Bringing of proceedings before a court. Case 129/83.
  Titlu tradus:
  HOTĂRÂREA CURŢII (A PATRA CAMERĂ) DIN 7 IUNIE 19841 Siegfried Zelger împotriva Sebastiano Salinitri (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Oberlandesgericht München) „Convenţia de la Bruxelles: articolul 21, sesizarea unei instanţe” Cauza 129/83
  Status: Mixt

Cod act: 62004J0432

 • Titlu original:
  Judgment of the Court (Full Court) of 11 July 2006. Commission of the European Communities v Édith Cresson. Article 213(2) EC - Article 126(2) EA - Breach of the obligations arising from the office of Member of the Commission - Deprivation of the right to a pension. Case C-432/04
  Titlu tradus:
  HOTARÂREA CURŢII (sesiune plenară) din 11iulie 2006 Comisiei Comunităţilor Europene împotriva Édith Cresson « Articolul 213 alineatul 2 CE -Articolul 126 alineatul 2, EA –Încălcarea obligaţiilor care découlant din sarcina unui membru al Comisiei- Decăderea din dreptul la pensie » Cauza C-432/04
  Status: Mixt

Cod act: 62002J0222

 • Titlu original:
  Judgment of the Court (Full Court) of 12 October 2004 Peter Paul, Cornelia Sonnen-Lütte and Christel Mörkens v Bundesrepublik Deutschland. Reference for a preliminary ruling: Bundesgerichtshof - Germany. Credit institutions - Deposit-guarantee schemes - Directive 94/19/EC - Directives 77/780/EEC, 89/299/EEC and 89/646/EEC - Supervisory measures by the competent authority for the purposes of protecting depositors - Liability of the supervisory authorities for losses resulting from defective supervision. Case C-222/02
  Titlu tradus:
  HOTĂRÂREA CURŢII (şedinţă plenară) din 12 octombrie 2004 Peter Paul şi alţii împotriva Bundesrepublik Deutschland [cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare formulată de Bundesgerichtshof (Germania)] „Instituţii de credit – Sistem de garantare a depozitelor – Directiva 94/19/CE – Directivele 77/780/CEE, 89/299/CEE şi 89/646/CEE – Măsuri de supraveghere de către autoritatea competentă în scopul protecţiei depunătorilor – Răspunderea autorităţilor de supraveghere pentru pierderile cauzate de o supraveghere defectuoasă” Cauza C-222/02
  Status: Mixt

Cod act: 62002J0200

 • Titlu original:
  Judgment of the Court (Full Court) of 19 October 2004. Kunqian Catherine Zhu and Man Lavette Chen v Secretary of State for the Home Department. Reference for a preliminary ruling: Immigration Appellate Authority - United Kingdom.Right of residence - Child with the nationality of one Member State but residing in another Member State - Parents nationals of a non-member country - Mother's right to reside in the other Member State. Case C-200/02
  Titlu tradus:
  HOTĂRÂREA CURŢII (şedinţă plenară) din 19 octombrie 2004 Kunqian Catherine Zhu şi Man Lavette Chen împotriva Secretary of State for the Home Department (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Immigration Appellate Authority) „Dreptul de şedere – Copil cu cetăţenia unui stat membru, dar cu reşedinţa într-un alt stat membru – Părinţii resortisanţi ai unui stat terţ – Drept de şedere al mamei în al doilea stat membru” Cauza C-200/02
  Status: Mixt

Cod act: 62002J0138

 • Titlu original:
  Judgment of the Court (Full Court) of 23 March 2004. Brian Francis Collins v Secretary of State for Work and Pensions. Reference for a preliminary ruling: Social Security Commissioner - United Kingdom. Freedom of movement for persons - Article 48 of the EC Treaty (now, after amendment, Article 39 EC) - Concept of 'worker' - Social security allowance paid to jobseekers - Residence requirement - Citizenship of the European Union. Case C-138/02.
  Titlu tradus:
  Hotărârea Curţii (Şedinţă plenară) din 23 martie 2004. Brian Francis Collins împotriva Secretary of State for Work and Pensions . Cerere pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare, introdusă de Social Security Commissioner – Regatul Unit. Libera circulaţie a persoanelor – Articolul 48 din Tratatul CE (devenit, după modificare, articolul 39 CE) – Noţiunea de «lucrător» – Alocaţia de securitate socială plătită persoanelor în căutarea unui loc de muncă – Condiţia de rezidenţă – Cetăţenia Uniunii Europene. Cauza C-138/02.
  Status: Mixt

Cod act: 62002J0233

 • Titlu original:
  Judgment of the Court (Full Court) of 23 March 2004. French Republic v Commission of the European Communities. Guidelines on regulatory cooperation and transparency concluded with the United States of America - Non-binding character. Case C-233/02.
  Titlu tradus:
  HOTĂRÂREA CURŢII (Şedinţă plenară) din 23 martie 2004 Republica Franceză împotriva Comisiei Comunităţilor Europene „Orientări în materie de cooperare şi transparenţă la nivelul reglementării convenite cu Statele Unite ale Americii –– Absenţa caracterului obligatoriu” Cauza C-233/02
  Status: Mixt

Cod act: 62004J0344

 • Titlu original:
  Judgment of the Court (Grand Chamber) of 10 January 2006. The Queen, on the application of International Air Transport Association and European Low Fares Airline Association v Department for Transport. Reference for a preliminary ruling: High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) - United Kingdom.Carriage by air - Regulation (EC) No 261/2004 - Articles 5, 6 and 7 -Compensation and assistance to passengers in the event of denied boarding and of cancellation or long delay of flights - Validity - Interpretation of Article 234 EC. Case C-344/04
  Titlu tradus:
  Hotărârea Curţii (Marea Cameră) din 10 ianuarie 2006. The Queen, la cererea International Air Transport Association şi European Low Fares Airline Association împotriva Department for Transport. (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court). Transport aerian — Regulamentul (CE) nr. 261/2004 — Articolele 5, 6 şi 7 — Compensare şi asistenţă a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare şi anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor— Validitate — Interpretarea articolului 234 CE. Cauza C-344/04
  Status: Revizie lingvistica

Cod act: 62003J0205

 • Titlu original:
  Judgment of the Court (Grand Chamber) of 11 July 2006. Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (FENIN) v Commission of the European Communities. Appeal - Competition - Management bodies of the Spanish national health system - Medical treatment - Definition of 'undertaking' - Payment conditions imposed on suppliers of medical goods and equipment. Case C-205/03 P.
  Titlu tradus:
  HOTĂRÂREA CURŢII (Marea Cameră) din 11 iulie 2006 Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (FENIN) împotriva Comisiei Comunităţilor Europene „Recurs — Concurenţă — Organisme administrative din sistemul naţional de sănătate spaniol — Prestări de servicii medicale — Noţiunea de «întreprindere» — Condiţii de plată impuse furnizorilor de materiale sanitare” Cauza C-205/03 P
  Status: Mixt