Traduceri

Cod act: 62003J0540

 • Titlu original:
  Judgment of the Court (Grand Chamber) of 27 June 2006. European Parliament v Council of the European Union. Immigration policy - Right to family reunification of minor children of third country nationals - Directive 2003/86/EC - Protection of fundamental rights - Right to respect for family life - Obligation to have regard to the interests of minor children. Case C-540/03
  Titlu tradus:
  HOTĂRÂREA CURŢII (Marea Cameră) din 27 iunie 2006 Parlamentul European împotriva Consiliului Uniunii Europene „Politica de imigrare – Dreptul la reîntregirea familiei copiilor minori ai resortisanţilor ţărilor terţe – Directiva 2003/86/CE – Protecţia drepturilor fundamentale – Dreptul la respectarea vieţii de familie – Obligaţia de a ţine seama de interesul copilului minor” Cauza C-540/03
  Status: Mixt

Cod act: 62004J0452

 • Titlu original:
  Judgment of the Court (Grand Chamber) of 3 October 2006. Fidium Finanz AG v Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. Reference for a preliminary ruling: Verwaltungsgericht Frankfurt am Main - Germany. Freedom to provide services - Free movement of capital - Companies established in non-member countries - Activity entirely or principally directed towards the territory of a Member State - Grant of credit on a commercial basis - Requirement of prior authorisation in the Member State in which the service is provided. Case C-452/04
  Titlu tradus:
  Hotărârea Curţii (Marea Cameră) din 3 octombrie 2006. Fidium Finanz AG împotriva Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht Cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Verwaltungsgericht Frankfurt am Main) - Germania. Libertatea de a presta servicii - Libera circulaţie a capitalurilor - Societate stabilită într-un stat terţ - Activitate orientată în totalitate sau în principal către teritoriul unui stat membru - Acordarea de credite cu titlu profesional - Cerinţa existenţei unei autorizaţii prealabile în statul membru în care este prestat serviciul. Cauza C-452/04
  Status: Mixt

Cod act: 62003J0053

 • Titlu original:
  Judgment of the Court (Grand Chamber) of 31 May 2005 Synetairismos Farmakopoion Aitolias & Akarnanias (Syfait) and Others v GlaxoSmithKline plc and GlaxoSmithKline AEVE. Reference for a preliminary ruling: Epitropi Antagonismou - Greece. Admissibility - Meaning of court or tribunal of a Member State - Abuse of a dominant position - Refusal to supply pharmaceutical products to wholesalers - Parallel trade. Case C-53/03.
  Titlu tradus:
  HOTĂRÂREA CURŢII (Marea Cameră) din 31 mai 2005 Synetairismos Farmakopoion Aitolias & Akarnanias (Syfait) şi alţii împotriva GlaxoSmithKline plc şi GlaxoSmithKline AEVE, fostă Glaxowellcome AEVE (Cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Epitropi Antagonismou) „Admisibilitate – Noţiunea de instanţă naţională – Abuz de poziţie dominantă – Refuzul de a aproviziona distribuitorii angro cu produse farmaceutice – Comerţ paralel” Cauza C-53/03
  Status: Mixt

Cod act: 62001J0397

 • Titlu original:
  Judgment of the Court (Grand Chamber) of 5 October 2004 Bernhard Pfeiffer (C-397/01), Wilhelm Roith (C-398/01), Albert Süß (C-399/01), Michael Winter (C-400/01), Klaus Nestvogel (C-401/01), Roswitha Zeller (C-402/01) and Matthias Döbele (C-403/01) v Deutsches Rotes Kreuz, Kreisverband Waldshut eV. Reference for a preliminary ruling: Arbeitsgericht Lörrach - Germany. Social policy - Protection of the health and safety of workers - Directive 93/104/EC - Scope - Emergency workers in attendance in ambulances in the framework of an emergency service run by the German Red Cross - Definition of 'road transport' - Maximum weekly working time - Principle - Direct effect - Derogation - Conditions. Joined cases C-397/01 to C-403/01.
  Titlu tradus:
  HOTĂRÂREA CURŢII (Marea Cameră) 5 octombrie 2004 Bernhard Pfeiffer şi alţii împotriva Deutsches Rotes Kreuz, Kreisverband Waldshut eV [cereri de pronunţare a unei hotărâri preliminare formulate de Arbeitsgericht Lörrach (Germania)] „Politică socială – Protecţia securităţii şi sănătăţii lucrătorilor – Directiva 93/104/CE – Domeniu de aplicare – Persoane instruite în acordarea primului ajutor în ambulanţe în cadrul unui serviciu de urgenţă organizat de Deutsches Rotes Kreuz – Definiţia noţiunii «transporturi rutiere» – Durata maximă a timpului de lucru săptămânal – Principiu – Efect direct – Derogare – Condiţii” Cauzele conexate C-397/01 – C-403/01
  Status: Mixt

Cod act: 62003J0453

 • Titlu original:
  Judgment of the Court (Grand Chamber) of 6 December 2005. The Queen, on the application of ABNA Ltd and Others v Secretary of State for Health and Food Standards Agency (C-453/03), Fratelli Martini & C. SpA and Cargill Srl v Ministero delle Politiche Agricole e Forestali and Others (C-11/04), Ferrari Mangimi Srl and Associazione nazionale tra i produttori di alimenti zootecnici (Assalzoo) v Ministero delle Politiche Agricole e Forestali and Others (C-12/04) and Nederlandse Vereniging Diervoederindustrie (Nevedi) v Productschap Diervoeder (C-194/04). References for a preliminary ruling: High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) (C-453/03) - United Kingdom, Consiglio di Stato (C-11/04 and C-12/04) - Italy and Rechtbank 's-Gravenhage (C-194/04) - Netherlands. Animal health and public health requirements - Composite feedingstuffs for animals - Indication of the exact percentage of the components of a product - Infringement of the principle of proportionality. Joined Cases C‑453/03, C‑11/04, C‑12/04 and C‑194/04
  Titlu tradus:
  Hotărârea Curţii (Marea Cameră) din 6 decembrie 2005. ABNA Ltd şi alţii împotriva Secretary of State for Health and Food Standards Agency (C-453/03), Fratelli Martini & C. SpA şi Cargill Srl împotriva Ministero delle Politiche Agricole e Forestali şi alţii (C-11/04), Ferrari Mangimi Srl şi Associazione nazionale tra i produttori di alimenti zootecnici (Assalzoo) împotriva Ministero delle Politiche Agricole e Forestali şi alţii (C-12/04) şi Nederlandse Vereniging Diervoederindustrie (Nevedi) împotriva Productschap Diervoeder (C-194/04) [cereri de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulate de High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court), de Consiglio di Stato şi de Rechtbank 's-Gravenhage] „Sănătate animală — Furaje combinate — Indicarea procentului exact al componentelor unui produs — Încălcarea principiului proporţionalităţii” Cauzele conexate C–453/03, C–11/04, C–12/04 şi C–194/04
  Status: Mixt

Cod act: 62003J0461

 • Titlu original:
  Judgment of the Court (Grand Chamber) of 6 December 2005. Gaston Schul Douane-expediteur BV v Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Reference for a preliminary ruling: College van Beroep voor het bedrijfsleven - Netherlands. Article 234 EC - Obligation on a national court to seek a preliminary ruling - Invalidity of a provision of Community law - Sugar - Additional import duty - Regulation (EC) No 1423/95 - Article 4. Case C-461/03
  Titlu tradus:
  HOTĂRÂREA CURŢII (Marea Cameră) din 6 decembrie 2005 Gaston Schul Douane-expediteur BV împotriva Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, introdusă de College van Beroep voor het bedrijfsleven) „Articolul 234 CE – Obligaţia unei instanţe naţionale de a adresa o întrebare preliminară – Lipsa de validitate a unei dispoziţii comunitare – Zahăr – Drept de import suplimentar – Regulamentul (CE) nr. 1423/95 – Articolul 4” Cauza C-461/03
  Status: Mixt

Cod act: 62002J0456

 • Titlu original:
  Judgment of the Court (Grand Chamber) of 7 September 2004. Michel Trojani v Centre public d'aide sociale de Bruxelles (CPAS). Reference for a preliminary ruling: Tribunal du travail de Bruxelles - Belgium. Freedom of movement of persons - Citizenship of the European Union - Right of residence - Directive 90/364/EEC - Limitations and conditions - Person working in a hostel in return for benefits in kind - Entitlement to social assistance benefits. Case C-456/02
  Titlu tradus:
  HOTĂRÂREA CURŢII (Marea Cameră) din 7 septembrie 2004 Michel Trojani împotriva Centre public d’aide sociale de Bruxelles (CPAS) (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Tribunal du travail din Bruxelles) „Libera circulaţie a persoanelor – Cetăţenia Uniunii Europene – Drept de şedere – Directiva 90/364/CEE – Limitări şi condiţii – Persoană care lucrează într-un cămin în schimbul unor avantaje în natură – Dreptul de a beneficia de asistenţă socială” Cauza C-456/02
  Status: Mixt

Cod act: 61981J0246

 • Titlu original:
  Judgment of the Court (Second Chamber) of 10 June 1982. Nicholas William, Lord Bethell, v Commission of the European Communities. Competition - Air transport. Case 246/81.
  Titlu tradus:
  Hotărârea Curţii (Camera a doua) din 10 iunie 1982. Nicholas William, Lord Bethell, împotriva Comisiei Comunităţilor Europene. Concurenţă – Transporturi aeriene. Cauza 246/81.
  Status: Mixt

Cod act: 62004J0316

 • Titlu original:
  Judgment of the Court (Second Chamber) of 10 November 2005. Stichting Zuid-Hollandse Milieufederatie v College voor de toelating van bestrijdingsmiddelen. Reference for a preliminary ruling: College van Beroep voor het bedrijfsleven - Netherlands. Authorisation for the placing of plant protection and biocidal products on the market - Directive 91/414/EEC - Article 8 - Directive 98/8/EC - Article 16 - Power of Member States during the transitional period. Case C-316/04
  Titlu tradus:
  Hotărârea Curţii (Camera a doua) din 10 noiembrie 2005. Stichting Zuid-Hollandse Milieufederatie împotriva College voor de toelating van bestrijdingsmiddelen Cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, introdusă de College van Beroep voor het bedrijfsleven - Ţările de Jos. Autorizaţie de introducere pe piaţă a produselor de uz fitosanitar şi biodestructive - Directiva 91/414/CEE - Articolul 8 - Directiva 98/8/CE - Articolul 16 - Puterea statelor membre în timpul perioadei de tranziţie. Cauza C-316/04
  Status: Mixt

Cod act: 61988J0322

 • Titlu original:
  Judgment of the Court (Second Chamber) of 13 December 1989. Salvatore Grimaldi v Fonds des maladies professionnelles. Reference for a preliminary ruling: Tribunal du travail de Bruxelles - Belgium. Social policy - Occupational diseases - Effects of a recommendation. Case C-322/88.
  Titlu tradus:
  HOTĂRÂREA CURŢII (a doua cameră) din 13 decembrie 1989 Salvatore Grimaldi împotriva Fonds des maladies professionnelles (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Tribunal du travail din Bruxelles) „Boli profesionale- Efectele unei recomandări” Cauza C-322/88
  Status: Mixt