Traduceri

Cod act: 62003J0173

 • Titlu original:
  Judgment of the Court (Grand Chamber) of 13 June 2006. Traghetti del Mediterraneo SpA v Repubblica italiana. Reference for a preliminary ruling: Tribunale di Genova - Italy. Non-contractual liability of Member States - Damage caused to individuals by infringements of Community law attributable to a national court adjudicating at last instance - National legislation limiting State liability to cases of intentional fault and serious misconduct on the part of the court - Liability excluded in connection with the interpretation of provisions of law or assessment of facts or evidence in the exercise of judicial functions. Case C-173/03
  Titlu tradus:
  Hotărârea Curţii (Marea Cameră) din 13 iunie 2006 Traghetti del Mediterraneo SpA împotriva Repubblica italiana Cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, introdusă de Tribunale di Genova Răspunderea extracontractuală a statelor membre – Prejudicii cauzate persoanelor de drept privat de încălcările dreptului comunitar, imputabile unei instanţe naţionale de ultim grad de jurisdicţie – Limitarea, de către organul legislativ naţional, a răspunderii statului la cazurile de dol şi de culpă gravă din partea instanţei – Excluderea oricărei răspunderi legate de interpretarea normelor de drept şi de apreciere a elementelor de fapt şi a probelor din cadrul exercitării activităţii jurisdicţionale Cauza C-173/03
  Status: Mixt

Cod act: 62003J0176

 • Titlu original:
  Judgment of the Court (Grand Chamber) of 13 September 2005. Commission of the European Communities v Council of the European Union. Action for annulment - Articles 29 EU, 31(e) EU, 34 EU and 47 EU - Framework Decision 2003/80/JHA - Protection of the environment - Criminal penalties - Community competence - Legal basis - Article 175 EC. Case C-176/03
  Titlu tradus:
  HOTĂRÂREA CURŢII (Marea Cameră) din 13 septembrie 2005* Comisia Comunităţilor Europene împotriva Consiliului Uniunii Europene „Acţiune în anulare – Articolul 29, articolul 31 litera (e), articolul 34 şi articolul 47 din Tratatul UE – Decizia-cadru 2003/80/JAI – Protecţia mediului – Sancţiuni penale – Competenţa Comunităţii – Temei juridic – Articolul 175 din Tratatul CE” Cauza C-176/03
  Status: Mixt

Cod act: 62002J0309

 • Titlu original:
  Judgment of the Court (Grand Chamber) of 14 December 2004. Radlberger Getränkegesellschaft mbH & Co. and S. Spitz KG v Land Baden-Württemberg. Reference for a preliminary ruling: Verwaltungsgericht Stuttgart - Germany. Environment - Free movement of goods - Packaging and packaging waste - Directive 94/62/EC - Deposit and return obligations for non-reusable packaging that depend on the overall percentage of reusable packaging. C-309/02
  Titlu tradus:
  Hotărârea Curţii (Marea Cameră) din 14 decembrie 2004. Radlberger Getränkegesellschaft mbH & Co. şi S. Spitz KG împotriva Land Baden-Württemberg. Cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Verwaltungsgericht Stuttgart - Germania. Mediu - Libera circulaţie a mărfurilor - Ambalaje şi deşeuri de ambalaje - Directiva 94/62/CE - Obligaţii de garantare şi de returnare pentru ambalajele de unică folosinţă în funcţie de procentul global de ambalaje refolosibile. Cauza C-309/02
  Status: Revizie lingvistica

Cod act: 62003J0105

 • Titlu original:
  Judgment of the Court (Grand Chamber) of 16 June 2005. Criminal proceedings against Maria Pupino. Reference for a preliminary ruling: Tribunale di Firenze - Italy. Police and judicial cooperation in criminal matters - Articles 34 EU and 35 EU - Framework Decision 2001/220/JHA - Standing of victims in criminal proceedings - Protection of vulnerable persons - Hearing of minors as witnesses - Effects of a framework decision. Case C-105/03
  Titlu tradus:
  HOTĂRÂREA CURŢII (Marea Cameră) din 16 iunie 2005 Procedură penală împotriva Mariei Pupino (Cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de judecătorul delegat cu efectuarea anchetelor preliminare a Tribunale di Firenze - Italia) „Cooperarea poliţienească şi judiciară în materie penală – Articolele 34 UE şi 35 UE – Decizia-cadru 2001/220/JAI – Statutul victimelor în cadrul procedurilor penale – Protecţia persoanelor vulnerabile – Audierea minorilor în calitate de martori – Efectele unei decizii-cadru” Cauza C-105/03
  Status: Mixt

Cod act: 62004J0372

 • Titlu original:
  Judgment of the Court (Grand Chamber) of 16 May 2006. The Queen, on the application of Yvonne Watts v Bedford Primary Care Trust and Secretary of State for Health. Reference for a preliminary ruling: Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) - United Kingdom. Social security - National health system funded by the State - Medical expenses incurred in another Member State - Articles 48 EC to 50 EC and 152(5) EC - Article 22 of Regulation (EEC) No 1408/71. Case C-372/04.
  Titlu tradus:
  HOTĂRÂREA CURŢII (Marea Cameră) 16 mai 2006 The Queen, la cererea: Yvonne Watts împotriva Bedford Primary Care Trust şi Secretary of State for Health [cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare formulată de Court of Appeal (England & Wales), (Civil Division) (Regatul Unit)] „Securitate socială – Sistem naţional de sănătate finanţat de stat – Cheltuieli medicale efectuate în alt stat membru – Articolele 48 CE-50 CE şi articolul 152 alineatul (5) CE – Articolul 22 din Regulamentul (CEE) nr. 1408/71” Cauza C-372/04
  Status: Mixt

Cod act: 62004J0506

 • Titlu original:
  Judgment of the Court (Grand Chamber) of 19 September 2006. Graham J. Wilson v Ordre des avocats du barreau de Luxembourg. Reference for a preliminary ruling: Cour administrative - Luxembourg. Freedom of establishment - Directive 98/5/EC - Practice of the profession of lawyer on a permanent basis in a Member State other than that in which the qualification was obtained - Conditions for registration with the competent authority in the host Member State - Prior examination of knowledge of the languages of the host Member State - Remedy before a court or tribunal in accordance with domestic law. Case C-506/04
  Titlu tradus:
  HOTĂRÂREA CURŢII (Marea Cameră) din 19 septembrie 2006 Graham J. Wilson împotriva Ordre des avocats au barreau de Luxembourg (cerere pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare, introdusă de Cour administrative) „Libertatea de stabilire –– Directiva 98/5/CE –– Exercitarea cu caracter permanent a profesiei de avocat într-un stat membru, altul decât cel în care a fost obţinută calificarea –– Condiţii de înregistrare la autoritatea competentă din statul membru gazdă –– Verificarea în prealabil a nivelului de cunoaştere al limbilor statului membru gazdă –– Căi de atac în drept intern” Cauza C-506/04
  Status: Mixt

Cod act: 62004J0217

 • Titlu original:
  Judgment of the Court (Grand Chamber) of 2 May 2006. United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland v European Parliament and Council of the European Union. Regulation (EC) No 460/2004 - European Network and Information Security Agency - Choice of legal basis. C-217/04
  Titlu tradus:
  Hotărârea Curţii (Marea Cameră) din 2 mai 2006. Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord împotriva Parlamentului European şi Consiliului Uniunii Europene. Regulamentul (CE) nr. 460/2004 - Agenţia Europeană pentru Securitatea Reţelelor Informatice şi a Datelor - Alegerea temeiului juridic. C-217/04
  Status: Revizie lingvistica

Cod act: 62003J0152

 • Titlu original:
  Judgment of the Court (Grand Chamber) of 21 February 2006. Hans-Jürgen Ritter-Coulais and Monique Ritter-Coulais v Finanzamt Germersheim. Reference for a preliminary ruling: Bundesfinanzhof - Germany. Tax legislation - Income tax - Article 48 EEC (subsequently Article 48 EC, now, after amendment, Article 39 EC) - National rules restricting recognition of rental income losses from immovable property situated in another Member State. Case C-152/03
  Titlu tradus:
  HOTĂRÂREA CURŢII (Marea Cameră) din 21 februarie 2006 Hans-Jürgen Ritter-Coulais şi Monique Ritter-Coulais împotriva Finanzamt Germersheim (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Bundesfinanzhof) „Legislaţia fiscală — Impozitul pe venit — Articolul 48 din Tratatul CEE (devenit articolul 48 din Tratatul CE, acesta devenit, după modificare, articolul 39 CE) — Reglementări naţionale care limitează luarea în considerare a pierderilor de venituri locative ale bunurilor imobile situate pe teritoriul unui alt stat membru” Cauza C-152/03
  Status: Mixt

Cod act: 62003J0231

 • Titlu original:
  Judgment of the Court (Grand Chamber) of 21 July 2005. Consorzio Aziende Metano (Coname) v Comune di Cingia de' Botti. Reference for a preliminary ruling: Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia - Italy.Articles 43 EC, 49 EC and 81 EC - Concession for the management of a public gas-distribution service. C-231/03
  Titlu tradus:
  Hotărârea Curţii (Marea Cameră) din 21 iulie 2005. Consorzio Aziende Metano (Corame) împotriva Comune di Cingia de' Botti. Cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia - Italia. Articolele 43 CE, 49 CE şi 81 CE – Concesiune privind gestionarea unui serviciu public de distribuţie a gazului. C-231/03
  Status: Mixt

Cod act: 62004J0144

 • Titlu original:
  Judgment of the Court (Grand Chamber) of 22 November 2005. Werner Mangold v Rüdiger Helm. Reference for a preliminary ruling: Arbeitsgericht München - Germany. Directive 1999/70/EC - Clauses 2, 5 and 8 of the Framework Agreement on fixed-term work - Directive 2000/78/EC - Article 6 - Equal treatment as regards employment and occupation - Age discrimination. Case C-144/04
  Titlu tradus:
  HOTĂRÂREA CURŢII (Marea Cameră) din 22 noiembrie 2005 Werner Mangold împotriva Rüdiger Helm (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare formulată de Arbeitsgericht München) „Directiva 1999/70/CE –– Clauzele 2, 5 şi 8 din acordul-cadru cu privire la munca pe durată determinată –– Directiva 2000/78/CE –– Articolul 6 –– Egalitate de tratament în materie de angajare şi de lucru –– Discriminare pe criterii de vârstă” Cauza C-144/04
  Status: Mixt