Traduceri

Cod act: 61982J0152

 • Titlu original:
  Judgment of the Court (Fourth Chamber) of 13 July 1983. Sandro Forcheri and his wife Marisa Forcheri, née Marino, v Belgian State and asbl Institut Supérieur de Sciences Humaines Appliquées - Ecole Ouvriere Supérieure. Reference for a preliminary ruling: Justice de paix de Bruxelles (4e canton) - Belgium. Further education - Additional enrolment fee. Case 152/82.
  Titlu tradus:
  HOTĂRÂREA CURŢII (A PATRA CAMERĂ) DIN 13 IULIE 1983 Sandro Forcheri şi Marisa Marino, casatorita Forcheri, împotriva statului belgian şi a Asbl Institut supérieur de sciences humaines aplicate — École ouvriere supérieure (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de juge de paix din cel de-al patrulea canton din Bruxelles) Învăţământ superior — drept de înscriere suplimentar“ Cauza 152/82
  Status: Mixt

Cod act: 62002J0222

 • Titlu original:
  Judgment of the Court (Full Court) of 12 October 2004 Peter Paul, Cornelia Sonnen-Lütte and Christel Mörkens v Bundesrepublik Deutschland. Reference for a preliminary ruling: Bundesgerichtshof - Germany. Credit institutions - Deposit-guarantee schemes - Directive 94/19/EC - Directives 77/780/EEC, 89/299/EEC and 89/646/EEC - Supervisory measures by the competent authority for the purposes of protecting depositors - Liability of the supervisory authorities for losses resulting from defective supervision. Case C-222/02
  Titlu tradus:
  HOTĂRÂREA CURŢII (şedinţă plenară) din 12 octombrie 2004 Peter Paul şi alţii împotriva Bundesrepublik Deutschland [cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare formulată de Bundesgerichtshof (Germania)] „Instituţii de credit – Sistem de garantare a depozitelor – Directiva 94/19/CE – Directivele 77/780/CEE, 89/299/CEE şi 89/646/CEE – Măsuri de supraveghere de către autoritatea competentă în scopul protecţiei depunătorilor – Răspunderea autorităţilor de supraveghere pentru pierderile cauzate de o supraveghere defectuoasă” Cauza C-222/02
  Status: Mixt

Cod act: 62002J0200

 • Titlu original:
  Judgment of the Court (Full Court) of 19 October 2004. Kunqian Catherine Zhu and Man Lavette Chen v Secretary of State for the Home Department. Reference for a preliminary ruling: Immigration Appellate Authority - United Kingdom.Right of residence - Child with the nationality of one Member State but residing in another Member State - Parents nationals of a non-member country - Mother's right to reside in the other Member State. Case C-200/02
  Titlu tradus:
  HOTĂRÂREA CURŢII (şedinţă plenară) din 19 octombrie 2004 Kunqian Catherine Zhu şi Man Lavette Chen împotriva Secretary of State for the Home Department (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Immigration Appellate Authority) „Dreptul de şedere – Copil cu cetăţenia unui stat membru, dar cu reşedinţa într-un alt stat membru – Părinţii resortisanţi ai unui stat terţ – Drept de şedere al mamei în al doilea stat membru” Cauza C-200/02
  Status: Mixt

Cod act: 62002J0138

 • Titlu original:
  Judgment of the Court (Full Court) of 23 March 2004. Brian Francis Collins v Secretary of State for Work and Pensions. Reference for a preliminary ruling: Social Security Commissioner - United Kingdom. Freedom of movement for persons - Article 48 of the EC Treaty (now, after amendment, Article 39 EC) - Concept of 'worker' - Social security allowance paid to jobseekers - Residence requirement - Citizenship of the European Union. Case C-138/02.
  Titlu tradus:
  Hotărârea Curţii (Şedinţă plenară) din 23 martie 2004. Brian Francis Collins împotriva Secretary of State for Work and Pensions . Cerere pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare, introdusă de Social Security Commissioner – Regatul Unit. Libera circulaţie a persoanelor – Articolul 48 din Tratatul CE (devenit, după modificare, articolul 39 CE) – Noţiunea de «lucrător» – Alocaţia de securitate socială plătită persoanelor în căutarea unui loc de muncă – Condiţia de rezidenţă – Cetăţenia Uniunii Europene. Cauza C-138/02.
  Status: Mixt

Cod act: 62004J0344

 • Titlu original:
  Judgment of the Court (Grand Chamber) of 10 January 2006. The Queen, on the application of International Air Transport Association and European Low Fares Airline Association v Department for Transport. Reference for a preliminary ruling: High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) - United Kingdom.Carriage by air - Regulation (EC) No 261/2004 - Articles 5, 6 and 7 -Compensation and assistance to passengers in the event of denied boarding and of cancellation or long delay of flights - Validity - Interpretation of Article 234 EC. Case C-344/04
  Titlu tradus:
  Hotărârea Curţii (Marea Cameră) din 10 ianuarie 2006. The Queen, la cererea International Air Transport Association şi European Low Fares Airline Association împotriva Department for Transport. (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court). Transport aerian — Regulamentul (CE) nr. 261/2004 — Articolele 5, 6 şi 7 — Compensare şi asistenţă a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare şi anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor— Validitate — Interpretarea articolului 234 CE. Cauza C-344/04
  Status: Revizie lingvistica

Cod act: 62003J0205

 • Titlu original:
  Judgment of the Court (Grand Chamber) of 11 July 2006. Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (FENIN) v Commission of the European Communities. Appeal - Competition - Management bodies of the Spanish national health system - Medical treatment - Definition of 'undertaking' - Payment conditions imposed on suppliers of medical goods and equipment. Case C-205/03 P.
  Titlu tradus:
  HOTĂRÂREA CURŢII (Marea Cameră) din 11 iulie 2006 Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (FENIN) împotriva Comisiei Comunităţilor Europene „Recurs — Concurenţă — Organisme administrative din sistemul naţional de sănătate spaniol — Prestări de servicii medicale — Noţiunea de «întreprindere» — Condiţii de plată impuse furnizorilor de materiale sanitare” Cauza C-205/03 P
  Status: Mixt

Cod act: 62004J0446

 • Titlu original:
  Judgment of the Court (Grand Chamber) of 12 December 2006. Test Claimants in the FII Group Litigation v Commissioners of Inland Revenue. Reference for a preliminary ruling: High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division - United Kingdom. Freedom of establishment - Free movement of capital - Directive 90/435/EEC - Corporation tax - Payment of dividends - Prevention or mitigation of a series of charges to tax - Exemption - Dividends received from companies resident in another Member State or a non-member country - Tax credit - Advance corporation tax - Equal treatment - Claim for repayment or claim for damages. C-446/04
  Titlu tradus:
  Hotărârea Curţii (Marea Cameră) din 12 decembrie 2006. Test Claimants in the FII Group Litigation împotriva Commissioners of Inland Revenue. Cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division - Regatul Unit. Libertate de stabilire – Libera circulaţie a capitalurilor – Directiva 90/435/CEE – Impozit pe profit – Distribuirea dividendelor – Prevenirea sau reducerea impozitării în cascadă – Scutire – Dividende primite de la societăţi rezidente în alt stat membru sau într-o ţară terţă – Credit fiscal – Plata anticipată a impozitului pe profit – Egalitate de tratament – Acţiune în restituire a plăţii nedatorate sau acţiune în despăgubiri. C-446/04
  Status: Mixt

Cod act: 62004J0300

 • Titlu original:
  Judgment of the Court (Grand Chamber) of 12 September 2006. M. G. Eman and O. B. Sevinger v College van burgemeester en wethouders van Den Haag. Reference for a preliminary ruling: Raad van State - Netherlands. European Parliament - Elections - Right to vote - Requirements of residence in the Netherlands for Netherlands citizens of Aruba - Citizenship of the Union. Case C-300/04
  Titlu tradus:
  HOTĂRÂREA CURŢII (Marea Cameră) din 12 septembrie 2006 M. G. Eman şi O. B. Sevinger împotriva College van burgemeester en wethouders van Den Haag (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, introdusă de Raad van State) „Parlamentul European – Alegeri – Dreptul de vot – Condiţii privind reşedinţa în Ţările de Jos pentru cetăţenii olandezi din Aruba – Cetăţenia Uniunii” Cauza C-300/04
  Status: Mixt

Cod act: 62003J0446

 • Titlu original:
  Judgment of the Court (Grand Chamber) of 13 December 2005. Marks & Spencer plc v David Halsey (Her Majesty's Inspector of Taxes). Reference for a preliminary ruling: High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division - United Kingdom.Articles 43 EC and 48 EC - Corporation tax- Groups of companies - Tax relief - Profits of parent companies - Deduction of losses incurred by a resident subsidiary- Allowed - Deduction of losses incurred in another Member State by a non-resident subsidiary - Not included. Case C-446/03
  Titlu tradus:
  Hotărârea Curţii (Marea Cameră) din 13 decembrie 2005. Marks & Spencer plc împotriva David Halsey (Her Majesty's Inspector of Taxes). Cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division-United Kingdom. Articolele 43 CE şi 48 CE - Impozit pe profit - Grupuri de societăţi - Scutire de impozit - Profitul societăţilor-mamă - Deducerea pierderilor înregistrate de o filială rezidentă - Autorizare - Deducerea pierderilor înregistrate în alt stat membru de o filială nerezidentă – Excludere. Cauza C-446/03
  Status: Mixt

Cod act: 62002J0429

 • Titlu original:
  Judgment of the Court (Grand Chamber) of 13 July 2004. Bacardi France SAS, formerly Bacardi-Martini SAS v Télévision française 1 SA (TF1), Groupe Jean-Claude Darmon SA and Girosport SARL. Reference for a preliminary ruling: Cour de cassation - France. Article 59 of the EC Treaty (now, after amendment, Article 49 EC) - Directive 89/552/CEE - Television without frontiers - Television broadcasting - Advertising - National measure prohibiting television advertising for alcoholic drinks marketed in that Member State, in the case of indirect television advertising arising from the appearance on screen of hoardings visible during the transmission of sporting events - "Loi Evin'. Case C-429/02
  Titlu tradus:
  HOTĂRÂREA CURŢII (Marea Cameră) din 13 iulie 2004 Bacardi France SAS împotriva Télévision française 1 SA (TF1) şi alţii [cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Cour de cassation (Franţa)] „Articolul 59 din Tratatul CE (devenit, după modificare, articolul 49 CE) – Directiva 89/552/CEE – Televiziune fără frontiere – Televiziune – Publicitate – Măsură naţională care interzice publicitatea televizată pentru băuturile alcoolice comercializate în acest stat, în măsura în care este vizată publicitatea televizată indirectă care rezultă din apariţia pe ecran a unor panouri care sunt vizibile în momentul retransmiterii anumitor manifestări sportive – Legea «Evin»” Cauza C-429/02
  Status: Revizie lingvistica