Traduceri

Cod act: 61982J0297

 • Titlu original:
  Judgment of the Court (Fifth Chamber) of 26 October 1983. De Samvirkende Danske Landboforeninger v Ministry of Fiscal Affairs. Reference for a preliminary ruling: Ostre Landsret - Denmark. State land tax in respect of agricultural property - Validity under Community law. Case 297/82.
  Titlu tradus:
  HOTĂRÂREA CURŢII (A CINCEA CAMERĂ) DIN 26 OCTOMBRIE 1983 De Samvirkende Danske Landboforeninger împotriva Ministerului danez al impozitelor şi accizelor (cerere pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare, formulată de Ostre Landsret) „Impozit funciar datorat statului asupra proprietăţilor agricole — Valabilitate în temeiul dreptului comunitar” Cauza 297/82
  Status: Mixt

Cod act: 61987J0106

 • Titlu original:
  Judgment of the Court (Fifth Chamber) of 27 September 1988. Asteris AE and others v Hellenic Republic and European Economic Community. References for a preliminary ruling: Polymeles Protodikeio Athinon - Greece. Judgment of the Court - Dismissal of an action for damages - Effect on actions for damages pending before national courts. Joined cases 106 to 120/87.
  Titlu tradus:
  HOTĂRÂREA CURŢII (a cincea cameră) din 27 septembrie 1988 Asteris AE şi altele împotriva Republicii Elene şi a Comunităţii Economice Europene (cerere pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare, formulată de Polymeles Protodikeio din Atena) „Hotărârea Curţii — Respingerea unei acţiuni în daune-interese — Efectul asupra acţiunilor în despăgubiri pendinte în faţa instanţelor naţionale” Cauzele conexate C-106/87 până la C-120/87
  Status: Mixt

Cod act: 61987J0189

 • Titlu original:
  Judgment of the Court (Fifth Chamber) of 27 September 1988. Athanasios Kalfelis v Bankhaus Schröder, Münchmeyer, Hengst and Co. and others. Reference for a preliminary ruling: Bundesgerichtshof - Germany. Articles 5 (1) and 6 (3) of the Brussels Convention - More than one defendant - Concept of tort, delict and quasi-delict. Case 189/87.
  Titlu tradus:
  HOTĂRÂREA CURŢII (Camera a cincea) din 27 septembrie 1988 Athanasios Kalfelis împotriva Bankhaus Schröder, Münchmeyer, Hengst und Co. şi alţii (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Bundesgerichtshof) „Articolul 5 alineatul (3) şi articolul 6 alineatul (1) din Convenţia de la Bruxelles – Pluralitate de pârâţi – Noţiunea de delict şi de cvasi-delict” Cauza 189/87
  Status: Mixt

Cod act: 61986J0062

 • Titlu original:
  Judgment of the Court (Fifth Chamber) of 3 July 1991. AKZO Chemie BV v Commission of the European Communities. Article 86 - Eliminatory practices of a dominant undertaking. Case C-62/86.
  Titlu tradus:
  Hotărârea Curţii (Camera a cincea) din 3 iulie 1991. AKZO Chemie BV împotriva Comisiei Comunităţilor Europene. Articolul 86 - Practici eliminatorii ale unei societăţi comerciale cu poziţie dominantă. Cauza C-62/86.
  Status: In curs de revizie lingvistica

Cod act: 61992J0017

 • Titlu original:
  Judgment of the Court (Fifth Chamber) of 4 May 1993. Federación de Distribuidores Cinematográficos v Estado Espanol et Unión de Productores de Cine y Televisión. Reference for a preliminary ruling: Tribunal Supremo - Spain. National rules intended to promote the distribution of national films. Case C-17/92.
  Titlu tradus:
  HOTĂRÂREA CURŢII (Camera a cincea) 4 mai 1993 Federación de Distribuidores Cinematográficos (Fedicine) împotriva Estado Español [cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare formulată de Tribunal Supremo (Spania)] „Reglementare naţională având ca scop promovarea distribuirii filmelor naţionale” C-17/92
  Status: Mixt

Cod act: 61993J0023

 • Titlu original:
  Judgment of the Court (Fifth Chamber) of 5 October 1994. TV10 SA v Commissariaat voor de Media. Reference for a preliminary ruling: Raad van State - Netherlands. Freedom to provide services - National legislation designed to maintain a pluralist, non-commercial broadcasting network. Case C-23/93.
  Titlu tradus:
  HOTĂRÂREA CURŢII (Camera a cincea) 5 octombrie 1994 TV10 SA împotriva Commissariaat voor de Media [cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare formulată de Afdeling Rechtspraak din cadrul Raad van State (Ţările de Jos)] „Libertatea de a presta servicii – Legislaţie naţională având ca scop menţinerea unei reţele de radio-televiziune pluraliste şi necomerciale” Cauza C-23/93
  Status: Mixt

Cod act: 61993J0470

 • Titlu original:
  Judgment of the Court (Fifth Chamber) of 6 July 1995. Verein gegen Unwesen in Handel und Gewerbe Köln e.V. v Mars GmbH. Reference for a preliminary ruling: Landgericht Köln - Germany. Free movement of goods - Measures having an effect equivalent to quantitative restrictions - Presentation of a product likely to restrict freedom to fix retail prices and mislead the consumer. Case C-470/93.
  Titlu tradus:
  Hotărârea Curţii (Camera a cincea) 6 iulie 1995 Verein gegen Unwesen in Handel und Gewerbe Köln e.V. împotriva Mars GmbH (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Landgericht Köln) „Libera circulaţie a mărfurilor – Măsuri cu efect echivalent restricţiilor cantitative – Prezentarea unui produs cu risc de limitare a stabilirii preţurilor de revânzare şi de inducere în eroare a consumatorului” Cauza C-470/93
  Status: Mixt

Cod act: 61994J0321

 • Titlu original:
  Judgment of the Court (Fifth Chamber) of 7 May 1997. Criminal proceedings against Jacques Pistre (C-321/94), Michele Barthes (C-322/94), Yves Milhau (C-323/94) and Didier Oberti (C-324/94). Reference for a preliminary ruling: Cour de cassation - France. Regulation (EEC) No 2081/92 on the protection of geographical indications and designations of origin for agricultural products and foodstuffs - Articles 30 and 36 of the EC Treaty - Domestic legislation on the use of the description 'mountain' for agricultural products and foodstuffs. Joined cases C-321/94, C-322/94, C-323/94 and C-324/94.
  Titlu tradus:
  Hotărârea Curţii (Camera a cincea) din 7 mai 1997 Procedură penală împotriva Jacques Pistre şi altora (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Cour de cassation française) „Regulamentul (CEE) nr. 2081/92 privind protecţia indicaţiilor geografice şi a denumirilor de origine ale produselor agricole şi alimentare – Articolele 30 şi 36 din Tratatul CE – Legislaţie naţională privind utilizarea denumirii «munte» pentru produsele agricole şi alimentare” Cauzele conexate C-321/94, C-322/94, C-323/94 şi C-324/94
  Status: Mixt

Cod act: 61997J0337

 • Titlu original:
  Judgment of the Court (Fifth Chamber) of 8 June 1999. C.P.M. Meeusen v Hoofddirectie van de Informatie Beheer Groep. Reference for a preliminary ruling: Commissie van Beroep Studiefinanciering - Netherlands. Regulation (EEC) No 1612/68 - Free movement of persons - Concept of "worker" - Freedom of establishment - Study finance - Discrimination on the ground of nationality - Residence requirement. Case C-337/97.
  Titlu tradus:
  Hotărârea Curţii (Camera a cincea) din 8 iunie 1999. C.P.M. Meeusen împotriva Hoofddirectie van de Informatie Beheer Groep. Cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, introdusă de Commissie van Beroep Studiefinanciering – Ţările de Jos. Regulamentul (CEE) nr. 1612/68 – Libera circulaţie a persoanelor – Noţiunea de „lucrător” – Libertatea de stabilire – Finanţarea studiilor – Discriminare pe criterii de cetăţenie – Condiţie privind reşedinţa. Cauza C-337/97.
  Status: Mixt

Cod act: 61998J0397

 • Titlu original:
  Judgment of the Court (Fifth Chamber) of 8 March 2001. Metallgesellschaft Ltd and Others (C-397/98), Hoechst AG and Hoechst (UK) Ltd (C-410/98) v Commissioners of Inland Revenue and HM Attorney General. Reference for a preliminary ruling: High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division - United Kingdom. Freedom of establishment - Free movement of capital - Advance payment of corporation tax on profits distributed by a subsidiary to its parent company - Parent company having its seat in another Member State - Breach of Community law - Action for restitution or action for damages - Interest. Joined cases C-397/98 and C-410/98.
  Titlu tradus:
  HOTĂRÂREA CURŢII (Camera a cincea) din 8 martie 2001 Metallgesellschaft Ltd şi alţii (C-397/98), Hoechst AG şi Hoechst (UK) Ltd împotriva Commissioners of Inland Revenue şi HM Attorney General [Cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de High Court of Justice (Anglia şi Ţara Galilor), Chancery Division] „Libertatea de stabilire – Libera circulaţie a capitalurilor – Plata anticipată a impozitului pe societăţi cu titlu de beneficiu distribuit de o filială către societatea-mamă – Societate-mamă cu sediul într-un alt stat membru – Încălcarea dreptului comunitar – Acţiune în restituire sau acţiune în despăgubiri – Dobânzi” Cauzele conexate C-397/98 şi C-410/98
  Status: Mixt