Traduceri

Cod act: 62002A0114

 • Titlu original:
  Judgment of the Court of First Instance (Third Chamber) of 3 April 2003. BaByliss SA v Commission of the European Communities. Competition - Concentrations - Regulation (EEC) No 4064/89 - Action brought by a third party - Admissibility - Commitments in the course of the first phase of examination - Trade mark licence - Modification of commitments - Time-limits - Financial aid by the State - Nominal purchase price - Serious doubts as to the compatibility of the concentration with the common market - Absence of commitment on markets with serious competition problems. Case T-114/02.
  Titlu tradus:
  HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI (Camera a treia) din 3 aprilie 2003 BaByliss SA împotriva Comisiei Comunităţilor Europene „Concurenţă – Concentrări – Regulamentul (CEE) nr. 4064/89 – Acţiune formulată de un terţ – Admisibilitate – Angajamente în cursul fazei I din evaluare – Licenţă de marcă – Modificări ale angajamentelor – Termene – Ajutor financiar acordat de stat – Preţ de cumpărare derizoriu – Existenţa unor îndoieli grave privind compatibilitatea concentrării cu piaţa comună – Absenţa angajamentelor pe pieţe cu probleme grave de concurenţă” Cauza T-114/02
  Status: Mixt

Cod act: 61998A0043

 • Titlu original:
  Judgment of the Court of First Instance (Third Chamber) of 6 December 2001. Emesa Sugar (Free Zone) NV v Council of the European Union. Association arrangements for overseas countries and territories - Decision 97/803/EC - Sugar imports - Action for annulment - Action for compensation - Admissibility - Irreversible nature of the experience acquired - Principle of proportionality - Legal certainty. Case T-43/98.
  Titlu tradus:
  HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI (Camera a treia) din 6 decembrie 2001 Emesa Sugar (Free Zone) NV împotriva Consiliului Uniunii Europene „Regim de asociere a ţărilor şi teritoriilor de peste mări – Decizia 97/803/CE – Importuri de zahăr – Acţiune în anulare – Acţiune în despăgubiri – Admisibilitate – Ireversibilitatea realizărilor obţinute – Principiul proporţionalităţii – Securitate juridică” Cauza T-43/98
  Status: Mixt

Cod act: 61997A0228

 • Titlu original:
  Judgment of the Court of First Instance (Third Chamber) of 7 October 1999. Irish Sugar plc v Commission of the European Communities. Article 86 of the EC Treaty (now Article 82 EC) - Dominant position and joint dominant position - Abuse - Fine. Case T-228/97.
  Titlu tradus:
  HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI (Camera a treia) din 7 octombrie 1999 Irish Sugar plc împotriva Comisiei Comunităţilor Europene „Articolul 86 din Tratatul CE (devenit articolul 82 din Tratatul CE) – Poziţie dominantă şi poziţie dominantă colectivă – Abuz – Amendă” Cauza T-228/97
  Status: Mixt

Cod act: 61993A0244

 • Titlu original:
  Judgment of the Court of First Instance (Third Chamber, extended composition) of 13 September 1995. TWD Textilwerke Deggendorf GmbH v Commission of the European Communities. State aid - Commission decisions suspending payments of certain aid until previous unlawful aid has been repaid. Joined cases T-244/93 and T-486/93.
  Titlu tradus:
  HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI DE PRIMĂ INSTANŢĂ (Camera a treia extinsă) din 13 septembrie 1995 TWD Textilwerke Deggendorf GmbH împotriva Comisiei Comunităţilor Europene „Ajutoare de stat – Deciziile Comisiei de suspendare a plăţii anumitor ajutoare până la rambursarea ajutoarelor nelegale acordate anterior” Cauzele conexate T-244/93 şi T-486/93
  Status: Mixt

Cod act: 61994A0334

 • Titlu original:
  Judgment of the Court of First Instance (Third Chamber, extended composition) of 14 May 1998. Sarrió SA v Commission of the European Communities. Competition - Article 85(1) of the EC-Treaty - Concept of single infringement - Information exchange - Order to desist - Fine - Determination of the amount - Method of calculation - Statement of reasons - Mitigating circumstances. Case T-334/94.
  Titlu tradus:
  HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI (a treia cameră extinsă) 14 mai 1998 Sarrió SA împotriva Comisiei Comunităţilor Europene „Concurenţă – Articolul 85 alineatul (1) din Tratatul CE – Noţiunea de încălcare unică – Schimb de informaţii – Ordin – Amendă – Stabilirea cuantumului – Metodă de calcul – Motivare – Circumstanţe atenuante” Cauza T-334/94
  Status: Mixt

Cod act: 62000A0318

 • Titlu original:
  Judgment of the Court of First Instance (Third Chamber, extended composition) of 19 October 2005. Freistaat Thüringen (Germany) v Commission of the European Communities. State aid - Misuse of aid - Risk of evasion of the recovery order - Recovery of aid from the companies which acquired the current assets from the initial recipient. Case T-318/00
  Titlu tradus:
  HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI (Camera a treia extinsă) din 19 octombrie 2005 Freistaat Thüringen împotriva Comisiei Comunităţilor Europene „Ajutoare de stat - Utilizare abuzivă a ajutoarelor - Risc de eludare a ordinului de recuperare - Recuperarea ajutoarelor de la societăţi care au achiziţionat activele curente de la beneficiarul iniţial” Cauza T-318/00
  Status: Mixt

Cod act: 62000A0324

 • Titlu original:
  Judgment of the Court of First Instance (Third Chamber, extended composition) of 19 October 2005. CDA Datenträger Albrechts GmbH v Commission of the European Communities. State aids. Case T-324/00.
  Titlu tradus:
  Hotărârea Tribunalului (Camera a treia extinsă) din 19 octombrie 2005 CDA Datenträger Albrechts GmbH împotriva Comisiei Comunităţilor Europene Ajutoare de stat Cauza T-324/00
  Status: Mixt

Cod act: 61999A0222

 • Titlu original:
  Judgment of the Court of First Instance (Third Chamber, extended composition) of 2 October 2001. Jean-Claude Martinez, Charles de Gaulle, Front national and Emma Bonino and Others v European Parliament. Actions for annulment - Act of the European Parliament concerning a provision of its Rules of Procedure - Statement of formation of a group under Rule 29 of the Rules of Procedure of the European Parliament - Admissibility - Objection of illegality - Equal treatment - Observance of fundamental rights - Principles of democracy and proportionality - Freedom of association - Protection of legitimate expectations - Parliamentary traditions of the Member States - Breach of essential procedural requirements - Misuse of procedure. Joined cases T-222/99, T-327/99 and T-329/99.
  Titlu tradus:
  HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI de primă instanţă (Camera a treia extinsă) din 2 octombrie 2001 Jean-Claude Martinez şi alţii împotriva Parlamentului European „Acţiune în anulare — Actul Parlamentului European privind o dispoziţie din Regulamentul de procedură — Declaraţia de constituire a unui grup în sensul articolului 29 din Regulamentul Parlamentului European — Admisibilitate — Excepţie de ilegalitate — Egalitate de tratament — Respectarea drepturilor fundamentale — Principiile democraţiei şi proporţionalităţii — Libertatea de asociere — Protecţia încrederii legitime — Tradiţii parlamentare ale statelor membre — Încălcarea unor norme fundamentale de procedură — Abuz de procedură” Cauzele conexate T-222/99, T-327/99 şi T-329/99
  Status: In curs de revizie juridica

Cod act: 61994A0305

 • Titlu original:
  Judgment of the Court of First Instance (Third Chamber, extended composition) of 20 April 1999. Limburgse Vinyl Maatschappij NV, Elf Atochem SA, BASF AG, Shell International Chemical Company Ltd, DSM NV and DSM Kunststoffen BV, Wacker-Chemie GmbH, Hoechst AG, Société artésienne de vinyle, Montedison SpA, Imperial Chemical Industries plc, Hüls AG and Enichem SpA v Commission of the European Communities. Competition - Article 85 of the EC Treaty - Effects of a judgment annulling e measure - Rights of the defence - Fine. Joined cases T-305/94, T-306/94, T-307/94, T-313/94 to T-316/94, T-318/94, T-325/94, T-328/94, T-329/94 and T-335/94.
  Titlu tradus:
  HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI DE PRIMĂ INSTANŢĂ (Camera a treia extinsă) din 20 aprilie 1999 Limburgse Vinyl Maatschappij NV ş.a. împotriva Comisiei Comunităţilor Europene „Concurenţă – Articolul 85 din Tratatul CE – Efectele unei hotărâri de anulare – Dreptul la apărare – Amendă” Cauzele conexate T-305/94, T-306/94, T-307/94, T-313/94, T-314/94, T-315/94, T-316/94, T-318/94, T-325/94, T-328/94, T-329/94 şi T-335/94
  Status: Mixt

Cod act: 61999A0269

 • Titlu original:
  Judgment of the Court of First Instance (Third Chamber, extended composition) of 23 October 2002. Territorio Histórico de Guipúzcoa - Diputación Foral de Guipúzcoa, Territorio Histórico de Alava - Diputación Foral de Alava and Territorio Histórico de Vizcaya - Diputación Foral de Vizcaya v Commission of the European Communities. State aid - Decision to initiate the procedure under Article 88(2) EC - Actions for annulment - Admissibility - Tax measures - Selective nature - Legitimate expectations - Misuse of powers. Joined cases T-269/99, T-271/99 and T-272/99.
  Titlu tradus:
  Hotărârea Tribunalului de Primă Instanţă (Camera a treia extinsă) din 23 octombrie 2002. Territorio Histórico de Guipúzcoa - Diputación Foral de Guipúzcoa, Territorio Histórico de Alava - Diputación Foral de Alava şi Territorio Histórico de Vizcaya - Diputación Foral de Vizcaya împotriva Comisiei Comunităţilor Europene. Ajutoare de stat - Decizie de deschidere a procedurii prevăzute la articolul 88 alineatul (2) CE - Acţiune în anulare - Admisibilitate - Măsură fiscală - Caracter selectiv - Încredere legitimă - Abuz de putere. Cauzele conexate T-269/99, T-271/99 şi T-272/99.
  Status: Mixt