Rezultatul soluţionării contestaţiei la proba scrisă pentru postul de Expert IA – Compartimentul Organizare Evenimente

Având în vedere prevederile:

Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin HG nr.286/2011,

Rezultat comisiei de soluţionare a contestaţiilor referitor la contestaţia depusă cu privire la rezultatul probei scrise poate fi consultat pe pagina dedicată concursului de recrutare.