Concurs de recrutare pentru posturile: sef Birou Formare, expert gr. II Birou Formare, expert debutant Centrul de Documentare

ANUNT
 
Institutul European din Romania, cu sediul in Bucuresti, Bd. Regina Elisabeta nr.7-9, Sector 3, organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a functiilor contractuale de conducere si de executie (3 posturi), vacante, conform HG nr.286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, de:
 
Sef Birou Formare
Principalele cerinte ale postului, potrivit prevederilor din fişa postului: planifica, coordoneaza, controleaza si monitorizeaza toate activitatile desfasurate in cadrul Biroului Formare; identifica noi oportunitati de cooperare cu partenerii externi; elaboreaza planul de coordonare/monitorizare privind Controlul Intern Managerial pe structura specifica; reprezinta Biroul Formare in relatii cu alte structuri interne IER si structuri externe.
 
Expert, gradul II (1 post) – Birou Formare
Principalele cerinte ale postului, potrivit prevederilor din fişa postului: organizarea si monitorizarea programelor de formare; gestionarea relatiilor cu beneficiarii si formatorii; elaborarea de rapoarte si analize pe baza chestionarelor de evaluare si/sau de analiza a nevoilor de formare; elaborarea de rapoarte şi analize, sinteze pe problematica integrarii europene; redactare stiri, articole pentru Newsletter IER (romana şi engleza).
 
Expert, debutant (1 post) - Centrul de Documentare / Serviciul Comunicare şi Marketing
Principalele cerinte ale postului, potrivit prevederilor din fişa postului: pastrarea evidentei la zi a cartilor din biblioteca; introducerea in evidenta Centrului de Documentare a noilor achizitii prin completarea NIR-ului si a Registrului de inventar; cotarea si catalogarea noilor publicatii conform tematicii stabilite; permanenta monitorizare a procesului de predare-primire a cartilor imprumutate; deservirea cititorilor; organizarea de evenimente – conferinte, dezbateri, seminarii.
 
Concursul se desfaşoara la sediul IER din Bd. Regina Elisabeta nr. 7-9, Sector 3, Bucureşti, conform calendarului urmator:
 
1. proba scrisa – 15.04.2016 ora 10.00 - consta in redactarea unei lucrari, subiecte de sinteza şi/sau in rezolvarea unor teste grila (testarea cunoştintelor teoretice);
2. proba interviu – 21.04.2016 - se testeaza abilitatile, aptitudinile şi motivatia candidatilor.      
 
Conditii generale: candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute la art.3 din Regulamentul-cadru aprobat prin HG nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, şi anume:
 
a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European şi domiciliul in Romania;
b) cunoaşte limba romana, scris şi vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f) indeplineşte conditiile de studii şi, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarşirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului sau contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarşite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.
 
Conditii specifice:
1. Sef Birou Formare
studii universitare de licenta si masterat absolvite cu diploma de licenta/masterat, respectiv studii superioare de lunga durata in domeniul stiintelor sociale si filologiei la o institutie de invatamant superior din tara sau din strainatate, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, recunoscuta de Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice (cu toate denumirile anterioare);
vechime in munca de minimum 7 ani;
vechime in functii de conducere de minim 2 ani;
vechime in specialitate in formare profesionala a adultilor de minim 2 ani;
solide cunostinte de operare pe computer: MS Office (Word, Excel, PowerPoint); 
o buna cunoastere a limbilor engleza si franceza;
constituie un avantaj:
- certificare ANC pentru "Formator" si "Manager de proiect";
- vechime in specialitate in institutiile publice.
 
2. Expert, gradul II - Birou Formare
studii universitare de licenta si masterat absolvite cu diploma de licenta/masterat, respectiv studii superioare de lunga durata in domeniul stiintelor sociale si filologiei la o institutie de invatamant superior din tara sau din strainatate, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, recunoscuta de Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice (cu toate denumirile anterioare), media de absolvire minim 8,50 [(media anilor de studiu + media sau nota examenului de licenta)/2];
vechime in munca de minimum 1 an;
solide cunostinte de operare pe computer: MS Office (Word, Excel, PowerPoint); 
buna cunoastere a limbilor engleza si franceza.
 
3. Expert, debutant - Centrul de Documentare / Serviciul Comunicare şi Marketing
studii universitare absolvite cu diploma de licenta, respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, la o institutie de invatamant superior din tara sau din strainatate, recunoscuta de Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice, in domeniul stiinte administrative, stiinte ale comunicarii sau studii culturale;
media de absolvire minim 8,50 [(media anilor de studiu + media sau nota examenului de licenta)/2];  
solide cunoştinte de operare calculator (Word, Excel);
constituie avantaj:
- competente biblioteconomie (formarea, administrarea şi organizarea bibliotecilor) 
- experienta in organizarea de evenimente;
- cunoaştere limba straina – engleza/franceza – nivel mediu.
 
 
Actele necesare pentru inscriere la concurs:
      
cererea de inscriere privind participarea la concurs;
copia actului de identitate, copia certificatului de casatorie sau a altor acte, in cazul in care numele de pe actele de studii este diferit de cel de pe actul de identitate, potrivit legii;  
copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si a foii matricole a anilor de studii, ale actelor care sa ateste efectuarea unor specializari/perfectionari sau alte documente care atesta indeplinirea conditiilor specifice postului; 
carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca si/sau in specialitatea studiilor;
cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale. În  acest caz, candidatul declarat admis la selectia dosarelor are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfaşurarii primei probe a concursului;
adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare- va contine, in clar, numarul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii;
curriculum vitae, potrivit modelului comun european; semnat pe fiecare pagina iar pe ultima pagina o declaratie pe propria raspundere, semnata si datata, care sa contina: "Cunoscand prevederile art.326 Cod Penal (privind falsul in declaratii) declar pe propria raspundere ca informatiile furnizate in prezentul CV sunt reale si sustinute de documente eliberate de institutiile abilitate";
1 scrisoare de recomandare relevanta pentru dosarul de candidatura, cu urmatoarele elemente de identificare: antet, data (nu mai veche de 1 an), functia / calitatea, numarul de telefon si semnatura persoanei care face recomandarea, stampila (daca este cazul); 
dosar cu sina.  
 
Actele solicitate se prezinta in copie şi in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.       
 
Dosarele de inscriere la concurs se depun la sediul Institutului European din Romania - Compartimentul Juridic şi Resurse Umane, et. 4, camera 409, in perioada 25.03. - 07.04.2016 (inclusiv), intre orele 10.30. - 13.30. (L - V).
 
Bibliografia si tematica de concurs sunt disponibile accesand linkurile de mai jos:
 
Cererea de inscriere se pune la dispozitia candidatilor prin Compartimentul Juridic şi Resurse Umane din cadrul Institutului European din Romania sau descarca cererea de inscriere.
 
Relatii suplimentare la telefon: 021.314.26.96/137; 021.314.26.97/137 – Compartimentul Juridic şi Resurse Umane.