Concurs de recrutare pentru funcțiile contractuale vacante de conducere (1 post) și de execuție (5 posturi) - iunie 2018

Institutul European din România (IER) cu sediul în București, Bd. Regina Elisabeta nr.7-9, Sector 3, CIF:12178517, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale vacante, de conducere (1 post), respectiv de execuție (5 posturi), în conformitate cu prevederile art.14 alin.(3) din OUG nr.90/2017, cu modificările și completările ulterioare, și cu HG nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare, astfel:

 • 1 Șef Serviciu Economic, grad II–8 ore/zi;
 • 1 Auditor, gradul IA – 8 ore/zi-Compartimentul Audit Public Intern;
 • 1 Consilier juridic, gradul I-8 ore/zi–Compartimentul Juridic și Resurse Umane;
 • 1 Expert, gradul IA- 8 ore/zi-Compartimentul Financiar-Contabilitate/Serviciul Economic;
 • 1 Expert, gradul IA– 8 ore/zi–Biroul Formare;
 • 1 Expert, gradul II– 8 ore/zi–Compartimentul Organizare Evenimente/Serviciul Comunicare și Marketing.

 • Șef Serviciu Economic, grad II (1 post) – 8 ore/zi

Principalele cerinţe ale postului, mai sus menţionat, potrivit prevederilor din fişa postului: organizează și conduce activitatea serviciului; întocmirea situațiilor financiare; întocmirea contului de execuție bugetară; organizarea și coordonarea activității de inventariere anuală; asigură respectarea termenelor legale privind obligațiile către organismele abilitate; asigură suportul financiar-contabil pentru proiectele finanțate din fonduri externe nerambursabile; răspunde de efectuarea plaților în conformitate cu legislația în vigoare; exercită control financiar preventiv propriu în lipsa titularului.

 • Auditor, gradul IA (1 post) – 8 ore/zi - Compartimentul Audit Public Intern

Principalele cerinţe ale postului, mai sus menţionat, potrivit prevederilor din fişa postului: efectuarea de misiuni de audit public intern asupra tuturor activităților din cadrul instituției, a celor cu implicații financiare, inclusiv a fondurilor structurale; elaborarea /actualizarea normelor metodologice specifice privind exercitarea activității de audit public intern în cadrul instituției; elaborarea proiectului planului multianual și anual de audit public intern; elaborarea raportului anual al activității de audit public intern; elaborarea/actualizarea programului de dezvoltare a sistemului de control intern managerial pe structura specifică.

 • Consilier juridic, gradul I (1 post) – 8 ore/zi – Compartimentul Juridic și Resurse Umane

Principalele cerinţe ale postului, mai sus menţionat, potrivit prevederilor din fişa postului: avizarea și contrasemnarea actelor cu caracter juridic în condițiile legii și ale procedurilor/regulamentelor interne; redactarea modelului cadru al contractelor încheiate în vederea derulării activităților specifice, precum și negocierea clauzelor legale contractuale; redactarea de opinii juridice cu privire la aspectele legale ce privesc activitatea instituției; formularea și promovarea de acțiuni, potrivit legii, în scopul apărării intereselor legitime ale institutului; acordarea de consultanță juridică; formularea de răspunsuri la petiții. 

 • Expert, gradul IA (1 post) - 8 ore/zi - Compartimentul Financiar-Contabilitate/Serviciul Economic

Principalele cerinţe ale postului, mai sus menţionat, potrivit prevederilor din fişa postului: întocmeşte ștatele   de salarii și documentele privind plata drepturilor salariale şi a celorlalte drepturi băneşti cuvenite terţilor; asigură întocmirea și depunerea declarațiilor periodice conform legislației în vigoare; întocmeşte lunar deschiderile de credite bugetare, în vederea asigurării fondurilor necesare plăţii salariilor la nivelul IER şi alte programări/situaţii necesare asigurării acestor fonduri, precum şi a fondurilor necesare plăţilor prin casierie; fundamentează cheltuielile de personal pentru proiectul de buget anual sau rectificat, urmăreşte execuţia bugetară a cheltuielilor de personal şi încadrarea acestora în prevederile bugetare aprobate; întocmește și depune situații, rapoarte specifice către Trezorerie, conform legislației în vigoare; vizează prin „Bun de plată” şi „Conform cu originalul” pentru operațiunile/proiectele specifice cu excepţia ștatelor de plată.

 • Expert, gradul IA (1 post) – 8 ore/zi – Biroul Formare;

Principalele cerinţe ale postului, mai sus menţionat, potrivit prevederilor din fişa postului: pregăteşte şi organizează programe de formare profesională; concepe, defineşte obiectivele şi beneficiarii, proiectează şi planifică programele de formare profesională; alege şi contractează formatorul/formatorii; pregăteşte materiale de curs şi materiale de evaluare pentru cursanţi; organizează cursurile si urmăreşte desfăşurarea acestora; evaluează activităţile de formare desfăşurate; elaborează rapoarte; întocmeşte documentele interne necesare pentru desfășurarea activității specifice, etc.; inițiază și elaborează proceduri de lucru specifice activității sale.

 • Expert, gradul II (1 post) – 8 ore/zi – Compartimentul Organizare Evenimente/Serviciul Comunicare și Marketing.

Principalele cerinţe ale postului, mai sus menţionat, potrivit prevederilor din fişa postului: organizarea de evenimente – conferințe, dezbateri, seminarii; realizarea de rapoarte, analize și sinteze pe diferite problematici europene și/sau urmare a evenimentelor organizate de IER; participarea la proiectele implementate de IER; activități de secretariat, relații publice și protocol.


Concursul se desfăşoară la sediul IER din Bd. Regina Elisabeta nr. 7-9, Sector 3, Bucureşti, conform calendarului urmator:

 1. depunere dosare concurs – 12.06 - 25.06.2018
 2. proba scrisă – 03.07.2018 ora 10:30
 3. proba interviu – 06.07.2018

Condiţii generale

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la art.3 din Regulamentul-cadru aprobat prin HG nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, şi anume:

 1. are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice

 1. Șef Serviciu Economic, grad II
 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, recunoscută de Ministerul Educației Naționale (cu toate denumirile anterioare) - domeniul contabilitate/finanțe; 
 • vechime în muncă și în specialitatea studiilor de minimum 8 ani;
 • atestat în domeniul Sistemului European de Conturi (SEC);
 • experiență pe un post similar într-o instituție publică de minimum 3 ani;
 • experiență în contabilitatea proiectelor cu finanțare nerambursabilă de minimum 1 an;
 • perfecţionări (specializări) în domeniul financiar–contabil și fiscal;
 • solide cunoștințe de operare pe computer: MS Office (Word, Excel);
 1. Auditor, gradul IA
 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, recunoscută de Ministerul Educației Naționale (cu toate denumirile anterioare)  - domeniul contabilitate/finanțe/științe juridice; 
 • vechime în muncă și în specialitatea studiilor de minimum 7 ani;
 • experiență pe un post similar într-o instituție publică de minimum 2 ani;
 • perfecţionări (specializări) în domeniul auditului intern;
 • avizul favorabil al Corpului de Audit Intern din cadrul Ministerului Afacerilor Externe conform Cap. IV, Art. 20, alin (2) din Legea 672/2002 privind auditul public intern, republicată și pct. 2.3.4.1. din Hotărârea Guvernului nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern[1];
 • solide cunoștințe de operare pe computer: MS Office (Word, Excel, PowerPoint);
 • să nu fie soț/soție, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv cu conducătorul IER;

[1] Pentru obținerea avizului favorabil al Corpului de Audit Intern, din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, candidații pentru funcția de auditor intern depun un dosar, la IER, care cuprinde următoarele documente:

 1. curriculum vitae;
 2. o declarație privind respectarea prevederilor art. 22 din Legea nr. 672/2002, referitoare la incompatibilitățile auditorilor interni;
 3. o lucrare în domeniul auditului intern;
 4. două scrisori de recomandare de la persoane cu experiență în domeniul auditului intern.

Șeful compartimentului de audit intern de la MAE analizează dosarele de avizare depuse de candidații la concurs și realizează un interviu cu aceștia, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii dosarului; notarea și stabilirea calificativului de către șeful compartimentului de audit intern se face prin respectarea Normelor generale privind exercitarea activității de audit public intern.

Avizul comisiei de avizare se transmite către IER, în termen de două zile de la data susținerii interviului.

Dosarul de concurs conținând toate documentele specificate la Condiții generale și specifice, inclusiv avizul favorabil, va fi depus la  IER până la data limita de depunere a dosarelor de concurs.


 

 1. Consilier juridic, gradul I
 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, recunoscută de Ministerul Educației Naționale (cu toate denumirile anterioare) – domeniul științe juridice; 
 • vechime în muncă de minimum 4 ani;
 • vechime în specialitatea studiilor, în administrație publică, de minimum 2 ani;
 • perfecționări (specializări) în domeniul juridic;
 • solide cunoștințe de operare pe computer: MS Office (Word, Excel, PowerPoint);
 1. Expert, gradul IA - Compartimentul Financiar-Contabilitate/Serviciul Economic
 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, recunoscută de Ministerul Educației Naționale (cu toate denumirile anterioare) - domeniul contabilitate/finanțe;  
 • vechime în muncă și în specialitatea studiilor de minimum 7 ani;
 • experiență pe un post similar într-o instituție publică de minimum 2 ani;
 • perfecționări (specializări) în domeniul financiar – contabil și fiscal;
 • solide cunoștințe de operare pe computer: MS Office (Word, Excel, PowerPoint);
 1. Expert, gradul IA – Biroul Formare
 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, recunoscută de Ministerul Educației Naționale (cu toate denumirile anterioare); 
 • vechime în muncă de minimum 7 ani;
 • experiență în organizarea de cursuri de formare de minimum 3 ani;
 • bună cunoaștere a limbii engleze (nivel mediu)
 • solide cunoștințe de operare pe computer: MS Office (Word, Excel, PowerPoint);
 • constituie un avantaj: cunoașterea limbii franceze.
 1. Expert, gradul II – Compartimentul Organizare Evenimente/Serviciul Comunicare și Marketing
 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, recunoscută de Ministerul Educației Naționale (cu toate denumirile anterioare); 
 • vechime în muncă de minimum 1 an;
 • bună cunoaștere a limbii engleze (nivel mediu)
 • solide cunoștințe de operare pe computer: MS Office (Word, Excel, PowerPoint);
 • constituie avantaj:

              -  experienţă în organizarea de evenimente;

             -   experiență în activități de secretariat și/sau relații publice;


 

Pentru înscrierea la concurs, candidații prezintă un dosar de concurs care trebuie să conțină următoarele documente:

 1. cerere-tip de înscriere la concurs;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copie a certificatului de căsătorie (dacă este cazul);
 4. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor, emise de Ministerul Educației Naționale, și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice postului solicitat;
 5. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 6. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 7. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 8. curriculum vitae (model EuroPass);

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o  declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Actele prevăzute la lit. b)-e) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Documentele redactate în limbi străine sunt însoțite de traducerea autorizată în limba română.

Nedepunerea dosarului în termenul prevăzut sau depunerea unui dosar incomplet determină automat respingerea candidatului.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Institutului European din România – Compartimentul Juridic şi Resurse Umane, et. 4, camera 409, în perioada 12.06 – 25.06.2018 (inclusiv), între orele 11:00 – 14:30 (L – V).


Bibliografiile de concurs:

 1. Șef Serviciu Economic, grad II
 2. Auditor, gradul IA
 3. Consilier juridic, gradul I
 4. Expert, gradul IA - Compartimentul Financiar-Contabilitate/Serviciul Economic
 5. Expert, gradul IA – Biroul Formare
 6. Expert, gradul II – Compartimentul Organizare Evenimente/Serviciul Comunicare și Marketing


Cererea de înscriere se pune la dispoziţia candidaţilor prin Compartimentul Juridic şi Resurse Umane din cadrul Institutului European din România sau descarcă cererea de înscriere.

Relații suplimentare la telefon: 021.314.26.96/137; 021.314.26.97/137 – Compartimentul Juridic și Resurse Umane, fax:021/314.26.66; e-mail: ier@ier.gov.ro.