Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiilor contractuale de execuție: Auditor - gradul IA, Consilier juridic - gradul I, Expert - gradul I

20.06.2017 - Rezultate finale ale probei de interviu și concursului de angajare pentru postul de expert, gradul I – Compartimentul Proiecte

 • Sunt declarați admiși la interviu candidații care au obținut: minimum 50 de puncte;

Rezultatele obținute pentru proba de interviu din data de 20.06.2017, precum și rezultatele finale ale concursului pentru postul de expert, gradul I – Compartimentul Proiecte

Nr.

crt.

Nume, prenume

Punctaj  obtinut

proba scrisa

Punctaj  obtinut

interviu

Punctaj final concurs

Mentiunea

1.

Nica Alexandru Tiberiu

72,42

83,33

77,88

admis

2.

Padureanu Mihaela -Adriana

61,00

68,33

65,00

respins

3.

Certan Ion

52,92

60,33

56,63

respins

4.

Tanase Simona

52,25

neprezentare

-

respins


 • Contestațiile cu privire la rezultatele probei de interviu se vor depune în data de 21.06.2017 până la ora 12.00, la Registratura instituției, etaj 3, camera 310.
 • Pe data de 21.06.2017 ora 16.00 se afișează rezultatele contestațiilor, respectiv rezultatele finale ale concursului. 

16.06.2017 - Informaţii privind susţinerea interviului:

La interviu se vor prezenta doar candidaţii care au fost declaraţi admişi conform rezultatelor privind proba scrisa.

Interviul va avea loc în data de 20.06.2017, după cum urmează:

 • Certan Ion - ora 10:30
 • Nică Alexandru Tiberiu - ora 11:00
 • Pădureanu Mihaela - Adriana - ora 11:30
 • Tănase Simona - ora 12:00

Interviul se susține individual și, conform Regulamentului privind organizarea concursurilor, acesta se înregistrează. 


15.06.2017Rezultatele obținute pentru proba scrisă din data de 14.06.2017 pentru postul de  expert, gradul I

 • Sunt declarați admiși la proba scrisă candidații care au obținut: minimum 50 de puncte.

Nr.

crt.

Nume, prenume

Punctaj  obtinuț

proba scrisă

Mențiune

1.

Nica Alexandru Tiberiu

72,42

admis

2.

Pădureanu Mihaela - Adriana

61,00

admis

3.

Certan Ion

52,92

admis

4.

Tănase Simona

52,25

admis

5.

Drăghia Dan - George

45,25

respins

6.

Batog Laura - Olimpia

42,17

respins

 

Contestațiile cu privire la rezultatele probei scrise se depun în data de 15.06.2017, până la ora 16.30, la Registratura instituției, et.3, camera 310.

În data de 16.06.2017 se afișează rezultatele contestațiilor depuse, respectiv rezultatele finale ale probei scrise, precum și programarea interviurilor care vor avea loc în data de 20.06.2017.


14.06.2017 - Baremul pentru proba scrisă a concursului pentru ocuparea postului de Expert I Compartimentul Proiecte Biroul Studii şi Analize poate fi consultat aici.


Rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru postul de expert, gradul I – Compartimentul Proiecte

Nr.

crt.

Nume, prenume

Mentiunea

Motivul respingerii dosarului

  1.

BATOG LAURA OLIMPIA

admis

 

  2.

CERTAN ION

admis

 

  3.

DRĂGHIA DAN-GEORGE

admis

 

  4.

IGNĂȚOIU-SORA EMANUELA

respins

Vechime în muncă insuficientă, conform condiției specificate în anunț

  5.

NICA ALEXANDRU-TIBERIU

admis

 

  6.

PĂDUREANU MIHAELA-ADRIANA

admis

 

 

  7.

STREJAN DIANA-ANDREEA

respins

Lipsă experiență în managementul și/sau implementarea proiectelor de minim 1 an, conform condiției specificate în anunț

  8.

TĂNASE SIMONA

admis

 

 

Contestaţiile cu privire la rezultatele selecției dosarelor se vor depune astăzi, 09.06.2017, până la ora 15.30, la Registratura instituției, et.3, camera 310.

Pe data de 12.06.2017 se afişează rezultatele contestaţiilor, respectiv rezultatele finale ale selecţiei dosarelor.
 

Informaţii privind susţinerea probei scrise:

 • Proba scrisă va avea loc în data de 14.06.2017, ora 10.00, la sediul institutului, etaj 4.
 • La proba scrisă se vor prezenta doar candidaţii care au fost declaraţi admişi conform rezultatelor privind selecţia dosarelor;
 • Candidații care nu au prezentat originalul cazierului judiciar, au obligaţia de a completa dosarul cu acest document, cel mai tarziu până la data desfăşurării primei probe a concursului
 • Verificarea identităţii candidaţilor, înainte de începerea probei scrise, se face numai pe baza buletinului, a cărţii de identitate sau a oricărui document care atestă identitatea, potrivit legii;
 • Candidaţii care nu sunt prezenţi la efectuarea apelului nominal ori care nu pot face dovada identităţii prin prezentarea oricărui document care să ateste identitatea sunt consideraţi absenţi;
 • După începerea comunicării subiectelor este interzis accesul candidaţilor care întarzie;
 • Candidaţilor, pe perioada desfăşurării probei scrise, nu le este permisă deţinerea sau folosirea vreunei surse de consultare sau a telefoanelor mobile ori a altor mijloace de comunicare la distanţă. Nerespectarea acestora atrage eliminarea candidatului din proba de concurs.
 • Sunt declarați admiși la proba scrisă candidații care au obținut: minimum 50 de puncte.

 


 

Institutul European din România, IER, cu sediul în București, Bd. Regina Elisabeta nr.7-9, Sector 3, CIF: 12178517, organizează concursul de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcţiilor contractuale de execuție (3 posturi), vacante, conform HG nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare, de:

 • Auditor, gradul IA (1 post) - 8 ore/zi – Compartimentul Audit Public Intern

Principalele cerinţe ale postului, mai sus menţionat, potrivit prevederilor din fişa postului: efectuare de misiuni de audit public intern asupra tuturor activităților din cadrul instituției, a celor cu implicații financiare, inclusiv a fondurilor structurale; elaborarea /actualizarea normelor metodologice specifice privind exercitarea activității de audit public intern în cadrul instituției; elaborarea proiectului planului multianual și anual de audit public intern; elaborarea raportului anual al activității de audit public intern; elaborarea/actualizarea programului de dezvoltare a sistemului de control intern managerial pe structura specifică.

 • Consilier juridic, gradul I (1 post) – 4 ore/zi – Compartimentul Juridic si Resurse Umane

Principalele cerinţe ale postului, mai sus menţionat, potrivit prevederilor din fişa postului: avizarea și contrasemnarea actelor cu caracter juridic în condițiile legii și ale procedurilor/regulamentelor interne; redactarea modelului cadru al contractelor încheiate în vederea derulării activităților specifice, precum și negocierea clauzelor legale contractuale; redactarea de opinii juridice cu privire la aspectele legale ce privesc activitatea instituției; formularea și promovarea de acțiuni, potrivit legii, în scopul apărării intereselor legitime ale institutului; acordarea de consultanță juridică; formularea de răspunsuri la petiții. 

 • Expert, gradul I (1 post) – 8 ore/zi – Compartimentul Proiecte

Principalele cerinţe ale postului, mai sus menţionat, potrivit prevederilor din fişa postului: elaborare, coordonare, organizare și implementare proiecte cu finanţare internă şi/sau internaţională; management de proiect și gestionarea relației cu colaboratori români sau străini; identificare oportunităţi proiecte şi surse de finanțare adecvate pentru IER; elaborare de rapoarte și analize, materiale de cercetare și sinteze pe problematica integrării europene; redactare știri, articole pentru Newsletter IER (română și engleză); traducere şi revizie a unor articole de specialitate din domeniul afacerilor europene (ro-en-ro);

Concursul se desfăşoară la sediul IER din Bd. Regina Elisabeta nr. 7-9, Sector 3, Bucureşti, conform calendarului urmator:

 1. proba scrisă – 14.06.2017 ora 10:00 (testarea cunoştintelor teoretice);
 2. proba interviu – 20.06.2017 (testarea abilităţilor, aptitudinilor şi motivaţiei candidaţilor).      

Condiţii generale: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la art.3 din Regulamentul-cadru aprobat prin HG nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, şi anume:

a)    are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b)    cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c)    are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d)    are capacitate deplină de exerciţiu;
e)    are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f)     îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g)    nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice:

1.   auditor, gradul IA - 8 ore/zi - Compartimentul Audit Public Intern

·  studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, recunoscută de Ministerul Educației Naționale (cu toate denumirile anterioare) - profil economic/juridic; 

·  vechime în muncă și în specialitatea studiilor de minimum 7 ani;

·  experiență pe un post similar într-o instituție publică de minimum 3 ani;

·  perfecţionări (specializări) în domeniul auditului intern;

·  avizul favorabil al Corpului de Audit Intern din cadrul Ministerului Afacerilor Externe conform Cap. IV, Art. 20, alin (2) din Legea 672/2002 privind auditul public intern, republicată și pct. 2.3.4.1. din Hotărârea Guvernului nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern.

Pentru obținerea avizului, candidații pentru funcția de auditor intern depun un dosar, la IER, care cuprinde următoarele documente:
a)    curriculum vitae;
b)    o declarație privind respectarea prevederilor art. 22 din Legea nr. 672/2002, referitoare la incompatibilitățile auditorilor interni; 
c)     o lucrare în domeniul auditului intern; 
d)    două scrisori de recomandare de la persoane cu experiență în domeniul auditului intern. 

Șeful compartimentului de audit intern de la MAE analizează dosarele de avizare depuse de candidații la concurs și realizează un interviu cu aceștia, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii dosarului; notarea și stabilirea calificativului de către șeful compartimentului de audit intern se face prin respectarea Normelor generale privind exercitarea activității de audit public intern.

Avizul comisiei de avizare se transmite persoanei solicitante și conducerii entității publice în cauză, în termen de două zile de la data susținerii interviului.

Dosarul de concurs conținând documentele specificate la Condiții generale si specifice , împreună cu avizul, vor fi depuse la IER până la data limita de depunere a dosarelor de concurs.

·   solide cunoștințe de operare pe computer: MS Office (Word, Excel, PowerPoint);

·   cunoașterea limbii engleze – nivel mediu;

·   să nu fie soț/soție, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv cu conducătorul IER;

2.  consilier juridic, gradul I- 4 ore/zi  - Compartimentul Juridic și Resurse Umane

·  studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, recunoscută de Ministerul Educației Naționale (cu toate denumirile anterioare) - profil juridic; 

·  vechime în muncă de minimum 4 ani;

·  vechime în specialitatea studiilor, în administrație publică, de minimum 3 ani;

·  solide cunoștințe de operare pe computer: MS Office (Word, Excel, PowerPoint);

·  cunoașterea limbii engleze – nivel mediu.

  3.  expert, gradul I – 8 ore/ziCompartimentul Proiecte

·   studii universitare de licenţă şi masterat absolvite cu diplomă de licenţă/masterat sau echivalentă recunoscută de Ministerul Educației Naționale (cu toate denumirile anterioare);

·   vechime în muncă de minim 4 ani;

·   experienţa în managementul şi/sau implementarea proiectelor de minimum 1 an;

·   solide cunoștințe de operare pe computer: MS Office (Word, Excel, PowerPoint);

·   cunoaștere a limbii engleze (cunoaşterea altor limbi străine constituie un avantaj)- nivel avansat;

·   cunoaşterea problematicii Uniunii Europene (valori, principii, strategii, politici, structuri, mecanisme de luare a deciziilor, procese si programe);

·   competențe de redactare a proiectelor;

·   capacitate de planificare, coordonare și monitorizare a implementării proiectelor;

·   competenţe de cercetare, de redactare rapoarte şi analize, studii pe problematica integrării europene, în limba română şi în limba engleză.

 

Actele necesare pentru înscriere la concurs:

·   cererea de înscriere privind participarea la concurs;

·    copia actului de identitate, copia certificatului de casătorie sau a altor acte, în cazul în care numele de pe actele de studii este diferit de cel de pe actul de identitate, potrivit legii; 

·   copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor, ale actelor care să ateste efectuarea unor specializări/perfecţionări sau alte documente care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice postului;

·    carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă și/sau în specialitatea studiilor;

·    cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale. În  acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;

·    adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare- va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii ;

·    curriculum vitae actualizat, potrivit modelului comun european;

·    dosar cu şină. 

Actele  solicitate se prezintă în copie şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.      

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Institutului European din România – Compartimentul Juridic şi Resurse Umane, et. 4, camera 409, în perioada 19.05 – 07.06.2017 (inclusiv), între orele 10:30. – 13:30 (L – V), cu mențiunea că zilele de 01.06. și 05.06.2017 sunt zile de sărbătoare legale nelucrătoare, conform Codului Muncii, republicat, cu modificările si completarile ulterioare.

Bibliografiile de concurs:

Cererea de înscriere se pune la dispoziţia candidaţilor prin Compartimentul Juridic şi Resurse Umane din cadrul Institutului European din România sau descarcă cererea de înscriere.

Relaţii suplimentare la telefon: 021.314.26.96/137; 021.314.26.97/137 – Compartimentul Juridic şi Resurse Umane, e-mail: ier@ier.ro